Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 263642 teksty.

Gdy­by ludzie zaczęli by praw­dzi­wie kochać
nikt za życia nie mu­siał by szlochać. 

myśl • dzisiaj, 20:04

Życie sta­wia nas codzien­nie na po­lu wal­ki zu­pełnie bez bro­ni, co gwa­ran­tu­je do­tar­cie do celu... 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 19:30

"W Każdym jest miłość ale nie w każdy umie te­go okazywać"

~MarcelWiebers 

myśl • dzisiaj, 19:03

... zam­knąć roz­dział prob­le­my - dob­rze mieć przed kim ot­worzyć się , uzewnętrznić je , wy­lać łzy , a uśmiech powróci...

11.09.2014r.
 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 19:03

Sko­ro nie pot­ra­fisz dot­rzy­mać słowa, to znaczy, że nic nie potrafisz... 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 18:58

"Próżno­wanie skra­ca drogę do śmier­ci, pra­cowi­tość sta­nowi drogę życia; głupi są le­niwi, mądrzy zaś pra­cowi­ci."
"Być głup­cem i zda­wać so­bie z te­go sprawę - lep­sze to niż być głup­cem i uważać się [...] — czytaj całość

myśl • dzisiaj, 18:42

do­padła mnie wszecho­gar­niająca tęskno­ta, a cze­kanie stało się moim dru­gim "ja" 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 18:16

Każdy z nas ma swo­je 2 oblicze
ni­komu zło nie życzę
Ale praw­dy nig­dy nikt nie pozna
bo się boimy , że ktoś rozpozna 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 18:13

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama