Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 277324 teksty.

Nie pot­rze­ba sek­su, żeby re­lację naz­wać związkiem.
Nie trze­ba też się całować z inną osobą, żeby zdradzić. 

myśl • dzisiaj, 10:59

Bądź zaw­sze pier­wszy...w tym co dobre! 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 10:55

Ja­kie kocha­nie, ta­kie i podziękowanie. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 07:56

po praw­dzi­we szczęście trze­ba raczej sięgać w głąb niż wzwyż 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 07:11

W za­ciszu sta­rego strychu uk­ryły się zmęczo­ne głodem pta­ki, prze­kar­mione nadzieją za­pom­niały od­le­cieć. Cier­pki­mi ok­rucha­mi światła może ktoś jeszcze raz poz­wo­li zaufać skrzydłom. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 04:12

Gdy­by tak dob­rze się przyj­rzeć, to włas­ne ple­cy można zobaczyć. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 04:00

Jes­tem es­tetą, wrażli­wym na Two­je piękno. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 03:27

Dziec­ko jest jak pus­ta kar­tka, którą za­pisują pióra osób naj­bliższe­go otocze­nia. Dla­tego dołóż wszel­kich sta­rań by kar­ta ta była za­pisa­na niesa­mowi­tym at­ra­men­tem człowieczeństwa. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 03:08

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama