Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 261436 tekstów.

To uczu­cie gdy budzisz się rano
pat­rzysz na te­lefon,czy już napisał.
Nie możesz się sku­pić na­wet myśląc,
ciągle w two­jej głowie po­jawia się tyl­ko
jed­na myśl.Myślisz już o następnym spotkaniu,
dla które­go zro­bisz wszys­tko by tyl­ko się z nim zobaczyć.
Nag­le do­wiadu­jesz się od niego że ma dziew­czy­ne
i od ra­zu życie dla ciebie tra­ci sens. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 14:33

"Praw­dzi­wi pro­rocy zaw­sze się mylą.
Dla­tego można im wierzyć."
- Lesław Nowara 

aforyzm • dzisiaj, 14:20

Nie będę brała przykładu z ko­biety, która zna­lazła łat­wy łup.Może to co między ni­mi pow­stało można by naz­wać związkiem,ale w moim od­czu­ciu to jas­ny układ ja Ci daję,a Ty mi.Tyl­ko co gdy już da­wania zabraknie?
Słowem:Sprze­dać się i sie­dzieć na du­pie każdy potrafi...
Nie, nie każdy .Ja bym nie pot­ra­fiła.Mówią mi,że jes­tem nieżyciowa,trud­no.Wolę nie żyć. 

myśl • dzisiaj, 13:45

... zna­lazł coś cen­niej­sze­go niż złoto. Zauważy wkrótce, że za­soby są nieog­ra­niczo­ne. Naj­większe korzyści od­niesie wówczas, gdy będzie ek­sploato­wał owo złoże przez całe życie, dzieląc się swym "urob­kiem" z In­ny­mi... Dobrocią. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 13:36

W cza­sie ocze­kiwa­nia na spełnienie...
Ty­le ma­my marzeń, więc nie pozwólmy uciec wie­rze- to ona nas prowadzi. 

myśl • dzisiaj, 13:23

Między myślą, a słowem jest wiel­ka przestrzeń,
a tak mało Nas dzieli od wy­powie­dze­nia myśli,
pop­rzez słowa. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 12:35

Moj zde­zor­ga­nizo­wany, hu­manis­tyczny umysl za­rejes­tro­wal no­we zja­wis­ko z dzie­dzi­ny fi­zyki. Miano­wicie. Im bli­zej mam do ur­lo­pu tym dro­ga do pra­cy wy­daje mi sie byc dluz­sza. Bar­dziej wy­bois­ta i w ogo­le po­dej­rza­nie pod gor­ke...Hm, cieka­we. Musze poczy­tac New­to­na .. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 12:07

Jed­nych młodość bo­li... dru­gich - inaczej.
Pod pa­raso­lem - mok­niesz obok deszczu.
Wy­pat­rując po­gody, stoisz w miejscu. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 11:57

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama