Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 262940 tekstów.

W miłości jest jak na woj­nie - cza­sem od­wrót przy­nosi większe korzyści niż kontratak. 

myśl • dzisiaj, 15:47

"Nie ma ta­kiego końca, który by nie miał kiedyś ja­kiegoś początku."
- Lesław Nowara 

aforyzm • dzisiaj, 15:45

Bóg nig­dy nie zos­ta­wi cię sa­mego z prob­le­mami, zaufaj mu a nig­dy nie będziesz mu­siał się o nic martwić... 

myśl • dzisiaj, 15:19

"Wyglądasz jak ko­bieta i myślisz, jak ko­bieta, ale myślę, że - kiedy stoisz obok in­nych ko­biet - wszys­cy zaw­sze widzą Ciebie pierwszą" 

myśl • dzisiaj, 14:58

Siła gniewu ko­biety, jest naj­dot­kliw­szą miarą, jej praw­dzi­wych uczuć. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 14:11

Naj­piękniej­szą drogę wyz­nacza się pop­rzez poz­na­nie duszy,
którą nie każdy pot­ra­fi dos­trzec a co do­piero zaakceptować... 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 14:10

Tak już z na­mi jest ; uczu­cia, emoc­je i wspom­nienia, to broń obo­sie­czna - pot­ra­fią nas roz­ciąć niczym skal­pe­lem, a następnie zszyć szwa­mi. Są jak na­si oso­biści - naj­lepsi i naj­gorsi - le­karze . 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 14:04

Często jest tak, że nap­rawdę nie­szczęśli­wy jest nie ten, który krzyczy i płacze głośno po­kazując wszys­tkim jak mu źle.
Naj­częściej ten, który wy­pełnia krzy­ki smut­nych ludzi śmie­chem, załza­wione oczy zmienia w pat­rzące w [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 13:48

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama