Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 262454 teksty.

" Ku­bek wo­dy do ust pod­noszę i twój ob­raz na dnie widzę. Do mi­sy łyżką sięgam, a z niej two­je oczy na mnie pat­rzą. Ptak zaśpiewa, a ja twój głos słyszę. Do snu się ułożę i w tym śnie ciebie oglądam" frag. książki 

myśl • dzisiaj, 15:27

"Is­tnieje bez­sprzeczny dowód na to,
że gdzieś we wszechświecie żyją ja­kieś is­to­ty inteligentne.
Świad­czy o tym sku­teczność, z jaką uni­kają wszel­kiego kon­taktu z na­mi ..."
- Lesław Nowara 

aforyzm • dzisiaj, 15:12

Dzi­siej­szej no­cy jed­na z niewielu gwiazd na niebie, wskaże mi drogę do Ciebie. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 14:32

Tak to jest, że cza­sem nie myślę głową a ...... :

Ko­bieta w no­cy porządnie ........, jest cała w skow­ronkach od rana. 

myśl • dzisiaj, 14:09

On marze­nia mo­je zna,
spełnia
i
poz­wa­la marzyć dalej. 

myśl • dzisiaj, 14:01

Ty, która pra­wie wtrąciłaś mnie do gro­bu. Ty, dzięki której za­wiodłem wiele ra­zy, bar­dzo wielu.
Jes­teś tą, dzięki której na­rodziła się siła potężniej­sza od śmierci. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 13:36

to trochę dob­rej mu­zy dla nielicznych☻ka­mień po ka­mieniu
Odtwórz 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 13:32

Op­ty­mis­tom życie częściej wy­nag­radza smutki. 

myśl
zebrała 7 fiszek • dzisiaj, 13:19

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100