Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 269295 tekstów.

paradoksy
w myślach zgięty
w życiu prosty
... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 21:22

Tyl­ko człowiek in­te­ligen­cji sztache­ty płotu przed obor­ni­kiem, do­war­tościowu­je siebie pop­rzez ub­liżanie innym. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 21:20

Cza­sami mam za­miar położyć się na łóżku, zasnąć z nadzieją niewy­budze­nia się. Stwier­dzam, że mo­je życie jest poz­ba­wione barw. Je­dynie sa­me od­cienie szarości. 

myśl • dzisiaj, 21:16

Człowiek za­pat­rzo­ny w lus­tro, nie odzwier­cied­la się w ludziach. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 21:14

Jak to jest, że jeśli tyl­ko po­myślę o Bo­gu to ro­bi mi się lek­ko na duszy? Bóg jest na ty­le miłosier­ny, że wys­tar­czy mu tyl­ko sa­ma myśl o nim, aby zdjąć z nas ciężar życia. 

myśl • dzisiaj, 21:12

Pot­rze­ba czu­cia jest niejed­nokrot­nie większa niż sa­mo w so­bie uczucie 

myśl • dzisiaj, 21:11

To o czym myśli­my, nie zaw­sze jest odzwier­cied­le­niem naszych myśli. 

myśl • dzisiaj, 21:09

Przyz­wycza­jenie - mo­ment w którym zda­jesz so­bie sprawę, że go­tujesz na sześciooso­bową rodzinę, cho­ciaż ich już daw­no przy to­bie nie ma.
Przyz­wycza­jenie - kiedy twój wzrok szu­ka miej­sc, o których daw­no nikt nie pamięta.
Przyz­wycza­jenie - pat­rzysz tej oso­bie w oczy i za­miast emoc­ji, widzisz w nich tyl­ko pustkę.
Ob­cy dom, ob­ce miej­sca, ob­cy ludzie, a przyz­wycza­jenia ciągle ta­kie same. 

myśl • dzisiaj, 21:00

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100