Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 274069 tekstów.

...więc nie dziw mi się,
bo ska­zano mnie na życie.... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 08:55

Każda ra­na po­kazu­je jedną stra­coną na smu­tek chwi­le życia. 

myśl • dzisiaj, 07:53

Życie to ta­ki wred­ny etap is­tnienia, który przy­pomi­na, że nie możesz um­rzeć kiedy so­bie te­go zażyczysz, naj­pierw mu­sisz się czymś na­cie­szyć po­tem po­cier­pieć i tak w kółko póki cze­goś nie osiągniesz a po­tem już możesz spo­koj­nie umierać. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 07:21

Nie osiągniesz ce­lu w pół drogi. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 06:44

Na nic og­rom zna­jomości kiedy ro­zum w swoich ścianach tyl­ko pus­tkę gości 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 05:31

... by być dob­rym i uczci­wym człowiekiem trze­ba mieć w so­bie po­korę i dumę... po­korę by nie wy­wyższać się nad in­nych, "nie dmuchać in­nym w kaszę"... dumę by nie dać się po­niżać, " nie dać so­bie dmuchać w kaszę"... praw­da ja­kie to proste?...

P.S. po­dob­no pros­te rzeczy są najtrudniejsze... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:30

Szu­kacie win­nych? Znaj­dziecie win­nych! Lecz źródła ich wi­ny po­zos­tają niewinne. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:30

Słowa­mi także można uderzyć... na­wet moc­niej niż pięścią. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:24

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama