Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 261202 teksty.

Co z te­go, że dałaś mi życie jak od­bierasz mi je co­raz bar­dziej z każdym dniem. 

myśl • dzisiaj, 12:32

Za każdym ra­zem in­na, jed­nak zaw­sze ta­ka sama... 

myśl • dzisiaj, 12:22

We­sołego ludzi­ka za­bieram w ma­giczny stan mo­jego umysłu by weszło mu w krew śmianie sie do siebie przy pro­zie życia . 

myśl • dzisiaj, 12:21

Maszy­na swoich czasów... 

myśl • dzisiaj, 11:26

Po­tykam się o siebie, gdy wys­taję zza słowa. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 10:46

Ba­ran cyk­licznie gniecie główkę, aż mu zaświeci. 

myśl • dzisiaj, 10:15

Po co cze­kać aż się coś zmieni... zmieńmy to my sa­mi, już dziś 

myśl • dzisiaj, 09:36

Naj­ważniej­szą nie jest po­goda za ok­nem a po­goda ducha.Ona to bo­wiem spra­wia że w oczach ma­my pro­mienie słońca za­miast deszczu łez:) 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 08:53

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100