Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 265289 tekstów.

I cza­sami, tak z głębi ser­ca - chciałoby się powrócić do tych trauma­tycznych chwil, do bólu, cier­pienia, wy­lewające­go się zza bur­ty żalu.
Chciałoby się powrócić do chwil, w których po­mimo te­go wszys­tkiego czułaś, że jes­teś, że kochasz.
Całą sobą.
Permanentnie.
Bez znieczulenia. 

myśl • dzisiaj, 02:28

Brak słów dosłow­nie . To brzmi wy­mow­nie . Gdy pra­wo bez­pra­wia . Sie ludźmi za­bawia . By zys­ki ge­nero­wać . Mu­sieli zachód naśla­dować . Od slamsów spróbo­wać . Nasz kraj bu­dować . Wszys­tko co było . Tu sie skończyło ... R.M.Z 

myśl • dzisiaj, 01:53

Kiedy smu­tek do drzwi pu­ka, otwórz mu i po­wiedz, że jes­teś już umówiony ze szczęściem. 

myśl • dzisiaj, 01:05

Zacho­waj wewnętrzny spokój. 

myśl • dzisiaj, 00:52

Proszę, zam­knij oczy, a uj­rzysz świt spo­koju i ciszy. Tam nie ma bólu ni łez lecz spo­koj­ny sen, który ukoi ser­ce strudzo­ne pełne łez. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:06

Naj­gorzej gdy okłamu­jesz sam siebie, nag­le budzisz się i stwier­dzasz, że to co po­siadasz nie jest tym cze­go pragniesz... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:01

Pełno tu ta­kich wa­riatów z wy­boru którzy zgu­bili gdzieś siebie. Zbyt po­ważni lub zbyt sza­leni, w za­leżności od te­go co wy­maga "grupa". 

myśl • wczoraj, 23:25

Łzy Wschodu
Białe jak Słońce
W og­niu śpią 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 23:13

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100