Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 263923 teksty.

Nie ma lep­sze­go po­wodu jak życie, by poświęcić swo­je własne. 

aforyzm • dzisiaj, 01:35

W ot­chłani sa­mot­ności, płomień za­pałki świeci moc­niej niż ty­siące lamp 

myśl • dzisiaj, 01:35

Ożeniłeś się z miłą dziew­czyną, którą zmieniłeś w "zołzę".
Te­raz możesz mieć żonę "zołzę" lub w ogóle Jej nie mieć.

…zołzy też by­wają miłe… ;) 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:48

Is­tnienie za­pyta­nia o własną świado­mość znaj­dziemy w uświado­mieniu, że to nasze myśli są od­po­wie­dzią .
Odtwórz 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:37

Szu­kając w so­bie przełomu, do­piero roz­bi­cie ot­wiera oczy. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 23:56

Po raz pier­wszy w życiu się za­kochałam! Jes­tem za­kocha­na i szczęśli­wa i chce żeby to wszys­cy wiedzieli!
;)


... 

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 23:22

Zrób wszys­tko,abyś to Ty zmieniał życie,a nie ono Ciebie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 23:16

Życie jest piękne na­wet kiedy ludzie za­wodzą, Bóg zaw­sze jest blis­ko i cze­ka z pomocą... 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 23:08

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama