Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 258694 teksty.

Naj­pierw broimy a po­tem się boimy... 

myśl • dzisiaj, 17:51

* * *

Są dwa da­ry: czas i pieniądze. Jeśli masz je­den z nich, dru­giego nie ocze­kuj w ta­kiej sa­mej ilości. Te da­ry bo­wiem pom­niej­szają się w swo­jej obecności. 

myśl • dzisiaj, 17:18

Nie mu­sisz od ra­zu zdo­bywać szczytów, kiedy je­dynie wys­tar­czy po pros­tu oder­wać się od dna... 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 17:14

Dob­rze zap­la­nowa­ny spontan... 

myśl • dzisiaj, 17:09

Kto nie sza­nuje przeszłości przodków, nie zasługu­je na to, by mieć własną przyszłość. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 16:39

Naj­szyb­ciej tra­ci­my to do cze­go zbyt moc­no się przywiązaliśmy.
On wie co ro­bi, przyz­wycza­ja nas, że tak na prawdę nic nie jest nasze i , że tu­taj na Ziemi jes­teśmy tyl­ko 'na chwile'. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 16:23

in­te­ligen­tne poczu­cie hu­moru - ludzie śmieją się z ciebie, nieliczni z tobą, naj­częściej śmiejesz się w sobie... 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 16:23

Jeśli chodzi o Bo­ga to tak… Bóg jest, ale nie wychodzi z nieba, bo śmie­sznie wygląda. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 16:09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Facebook
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Moje-Cytat­y.com, Zamyslen­ie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 17:52 awatar sko­men­to­wał tek­st Dla wielu miłość ja­wi [...]

dzisiaj, 17:51 bosy do­dał no­wy tek­st Najpierw broimy a po­tem [...]

dzisiaj, 17:47 awatar sko­men­to­wał tek­st Czekałam całe krótkie życie [...]

dzisiaj, 17:38 jacob fil­th sko­men­to­wał tek­st ciemności: wziąłem za bar­dzo

dzisiaj, 17:36 awatar sko­men­to­wał tek­st Martwa na­tura

dzisiaj, 17:35 Fire and Blood sko­men­to­wał tek­st czasem życie toczy się [...]

dzisiaj, 17:35 Starlight. sko­men­to­wał tek­st Gdy się śmieje­my, otacza [...]

dzisiaj, 17:31 Rex-ona sko­men­to­wał tek­st Gdy się śmieje­my, otacza [...]

dzisiaj, 17:30 Starlight. wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 17:29 Starlight. wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

Reklama