Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 291203 teksty.

Być z dob­rej rodzi­ny na pew­no znaczy więcej niż być dup­kiem na szczycie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 września 2018, 09:33

Dob­ra eko­nomia to nie oszczędzać na tym, co bezcenne. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 września 2018, 09:31

głucha rybka

miał być księciem
a nie księdzem...
 

myśl
zebrała 8 fiszek • 6 września 2018, 23:08

Bądź dob­ry dla in­nych, a za swoją dob­roć zapłacisz podwójnie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 6 września 2018, 21:34

tyl­ko bo­gaci mają pra­wo być na­zywa­ni złodziejami 

aforyzm • 6 września 2018, 20:55

życie to ak­ceptac­ja umierania 

myśl
zebrała 2 fiszki • 6 września 2018, 19:17

Gdy kończy się wielo­let­nia przy­jaźń, jest to po­dob­ne gdy wy­pija się już os­tatnią krop­le doj­rzałego pełne­go wi­na. Z jed­nej stro­ny doświad­czyło się cze­goś uni­kato­wego i ma się jeszcze te mgnienie cu­dow­ności, ale czai się za nim już go­rycz końca. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 6 września 2018, 09:27

Ag­resja pod­czas kon­taktu fi­zyczne­go jest mistyfikacją. 

myśl • 5 września 2018, 22:09

Małe rzeczy pot­ra­fią przys­porzyć wiel­kich kłopotów. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 września 2018, 22:05

Mówią że jeśli się ko­goś kocha, trze­ba o niego wal­czyć.
Ale co oz­nacza wal­ka o dru­ga osobę?
Czy wal­czyć po­win­no się w mo­men­cie gdy ta oso­ba wiąże się z kimś innym?
Czy to nie ważne?
Czy w mo­men­cie gdy nie wiemy czy jest szczęśli­wa z tą osobą po­win­niśmy czekać?
Cze­kać na ukochaną nie wiedząc czy wróci?
Czy wierząc w przez­nacze­nie jed­nocześnie sta­je się wariatką? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 5 września 2018, 17:11
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 12:53RozaR do­dał no­wy tek­st TR & PA 

dzisiaj, 12:05fyrfle sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

dzisiaj, 12:03fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

dzisiaj, 11:55$$ ma­ny do­dał no­wy tek­st poezja pod blok

dzisiaj, 10:36cyt.adela do­dał no­wy tek­st Poezja życia

dzisiaj, 10:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VI 

dzisiaj, 10:21cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Abecadno

dzisiaj, 09:32yestem sko­men­to­wał tek­st Tak bar­dzo chce­my być [...]

dzisiaj, 09:30yestem sko­men­to­wał tek­st Nie połączy­my się będąc [...]

dzisiaj, 09:29yestem sko­men­to­wał tek­st Abecadno