Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 290615 tekstów.

Ko­bieta pot­ra­fi być dob­ro­cią ,cichym szeptem
żywiołem nieokiełzna­nym ,aro­matem dob­rej kawy
af­ro­dyz­ja­kiem kuszącym zmysły, boginią
tsu­nami wie­czor­nych chwil
ta­jem­nicą wciąż na no­wo odkrywaną
może być tym cze­go zap­ragnie
możesz la­tać z nią w niebie
al­bo spłonąć w jej ramionach
wszys­tko za­leży od tego
jak będziesz ją traktował!

Odtwórz  

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 11:04

Wolę być in­te­resująca niż ładna.
Przy­naj­mniej Ktoś na mnie zwróci uwagę. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 10:36

Cała Pol­ska wcis­ka dzieciom
bajki. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 10:20

Pog­rze­bałem swo­je marze­nia i za­sadziłem ziar­no nadziei, cier­pli­wie cze­kając aż wy­da ob­fi­ty owoc. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 07:37

Ko­zy w Pa­ryżu chodzą w beretach. 

myśl • 16 sierpnia 2018, 21:46

Chciałabym la­tać ale nie umiem, wiec chodze po dworze Ziom. Chciałabym la­tać i pat­rzeć z go­ry na ludzi sza­rych i im machac by pop­ra­wiać im humor 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 sierpnia 2018, 18:50

Zos­ta­wił ro­zeb­raną na łóżku, cmoknął w pa­lec u no­gi, pos­my­rał po pępku, puścił oko i da­lej w długą, bo ko­lej­ka chętnych spo­ra a wieczór krótki jak koc którym ok­ryła drżące ciało z zim­na, tak że sto­py wys­ta­wały; ocierając się jeszcze w pa­mięci dotyku. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 sierpnia 2018, 16:37

Naj­piękniej­sze kwiaty to te, które rosną
wolno. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 16 sierpnia 2018, 14:08

nie py­taj dlacze­go ta­kie ciepłe przy brzegu...
skon­denso­wany bez­wstyd wa­leni udu­siłby się we włas­nym fetorze
gdy­by nie fa­le i zba­wien­na mor­ska bryza
 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 sierpnia 2018, 10:04

Bi­zan­tyj­skie po­la od­kry­to w ame­ryce a na zewnątrz wy­lazło plu­gas­two, to przyczy­na ro­li człowieka, że nie korzys­ta, a ma to co wewnątrz uk­ry­te, by te­go nie oka­zywać, gdyż po­zos­ta­wił to na drodze i poz­ba­wił się majątków wspo­maga­nych dob­rem, tak się wypłukał, że zos­tał tyl­ko mar­ny zwi­nięty w pa­pier tytoń. 

myśl • 16 sierpnia 2018, 07:44
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 22:35oszi3 sko­men­to­wał tek­st Cokolwiek mogę zab­rać z [...]

wczoraj, 20:19scorpion wy­powie­dział się w wątku Zapytam, od­po­wiem szczerze

wczoraj, 20:15scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 19:45finezja do­dał no­wy tek­st Niepewność jest fas­cy­nująca :) 

wczoraj, 18:51zofija wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 18:43zofija sko­men­to­wał tek­st Najlepiej w życiu wychodzi [...]

wczoraj, 18:19Moon G do­dał no­wy tek­st MAGICZNE ŁYŻWY SZA­TANA

wczoraj, 18:00M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 16:36szpiek do­dał no­wy tek­st Najwięką po­mocą od Bo­ga [...]

wczoraj, 16:30szpiek sko­men­to­wał tek­st Najlepiej w życiu wychodzi [...]