Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 291204 teksty.

Łat­wo mnie znać,
Trud­no mnie poznać,
Ale z jaką łat­wością oceniać?
Co mnie naj­bar­dziej zdu­miewa...
Ty­powa kobieta?... 

myśl
zebrała 2 fiszki • przedwczoraj, 19:37

z nałogiem
się nie negocjuje 

myśl
zebrała 3 fiszki • przedwczoraj, 15:49

Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo dru­ga stro­na te­go żąda? 

myśl • przedwczoraj, 10:39

Za­miast być sa­mowys­tar­czal­ni — żeru­jemy na so­bie, a pa­tolo­giczny sys­tem na nas. 

myśl
zebrała 2 fiszki • przedwczoraj, 02:33

Nie ma mnie. Gdzieś zat­ra­ciłem się. Nie pot­ra­fię od­na­leźć tej dro­gi na której w od­da­li będzie wi­doczne światełko. Widzę je­dynie ciem­ność. Oso­ba po oso­bie od­chodzi. Tęsknię za ty­mi, którzy by­li ważni dla mnie. Ale cze­go można ocze­kiwać od cze­goś co nie jest trwałe? Bo prze­cież wszys­tko prze­mija z czasem... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 01:19

Za­baw­ne, że wys­tar­czy jed­no de­likat­ne chuchnięcie, by tlącą się świecę uczuć na no­wo roz­pa­lić płomy­kiem miłości. Trze­ba tyl­ko uważać, gdyż za moc­ny pod­much może zga­sić ją całkowicie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • przedwczoraj, 00:32

jeżeli prze­raża cię śmierć, na­wet nie myśl o życiu 

myśl
zebrała 6 fiszek • 17 stycznia 2019, 20:45

jeżeli nie wiesz co zro­bić za­pytaj się co zro­biłby jezus 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 stycznia 2019, 20:31

wca­le nie chce mi się kochać, uważam że miłość jest gdzie indziej 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 stycznia 2019, 20:20

Za­wiesić glos na wie­sza­ku z niedomówień...w lus­trze łza­wej wo­dy dos­trzec to co tkwi na dnie...wymówić włas­ne ...i zos­ta­wić po so­bie pus­te zda­nie...by ktoś od­krył w nim treść...która urośnie do ran­gi prob­le­mu...wyol­brzy­miamy słowa [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 stycznia 2019, 19:39
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 13:12LiaMort do­dał no­wy tek­st Im więcej da­jesz, tym [...]

dzisiaj, 12:53RozaR do­dał no­wy tek­st TR & PA 

dzisiaj, 12:05fyrfle sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

dzisiaj, 12:03fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

dzisiaj, 11:55$$ ma­ny do­dał no­wy tek­st poezja pod blok

dzisiaj, 10:36cyt.adela do­dał no­wy tek­st Poezja życia

dzisiaj, 10:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VI 

dzisiaj, 10:21cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Abecadno

dzisiaj, 09:32yestem sko­men­to­wał tek­st Tak bar­dzo chce­my być [...]

dzisiaj, 09:30yestem sko­men­to­wał tek­st Nie połączy­my się będąc [...]