Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 289630 tekstów.

Przyg­ry­wałem ci na we­sele
Co chciałem tym zrobić?
Ożenić cię?
Te­go nie, ale...
Udało się 

anegdota • dzisiaj, 13:55

Właści­ciel wpływów ma większy za­sięg działania od nich samych 

anegdota • dzisiaj, 13:29

pobłażli­wość to coś na miarę łas­ko­tek, które od­czu­wasz gdzieś w kąci­ku ust sa­mois­tnie unoszącym się do góry, a przy tym ten rodzaj bez­radności, która nie do­daje ciężkości, a dziwną lek­kość aż po prze­wagę, której nie chce się ko­muś udowadniać 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 13:23

Zaz­droszczę samotnikom.
Mają czas na roz­mowę z sobą,
spa­cer w la­biryn­cie myśli,
słuszne decyzje. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 12:52

Pro­porzec białej fla­gi zaw­sze ma na lan­cy cienie zdra­dy wy­retuszo­wane . 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 12:48

... zos­tał "ateistą" bo przes­tał wie­rzyć w Bo­ga?... NIE!!!... bo mu wstyd stać w jed­nym sze­regu z ludźmi przew­rotny­mi... bez miłosier­dzia i bez sumienia... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 12:10

Za­nim Ca­sano­wa z pob­ra­tym­ca­mi zro­zumie prze­kaz Ata­mana
to jeszcze spo­ro wo­dy przepłynie przez Go rajkę
tym bar­dziej że ich auto­rytet ma tak moc­no spo­wol­nione myśle­nie
od te­go bo­tok­su nadmiaru 

myśl • dzisiaj, 11:11

Z żywiołem nie można polemizować. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 11:11

Święta górka ra­decznic­ka po­win­na się zająć po­mocą poszko­dowa­nym przez żywioł w wo­jewództwie po­mor­skim a nie śledze­niem ku­lawych oka­leczo­nych przez nią eme­rytek
choćby i pod ko­mendą wieleb­nej Alek­san­dry jak i Fi­lona czy też gru­bej beczki od do­nosi­ciela nr dwa plus jeden 

myśl • dzisiaj, 11:08

kiedy nie wiado­mo o co chodzi można popłynąć 

aforyzm • dzisiaj, 10:52
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 19:08Cris sko­men­to­wał tek­st Maleńki fla­konik po per­fu­mach [...]

dzisiaj, 19:03LenaK sko­men­to­wał tek­st Małe dziew­czyn­ki trze­ba od­pro­wadzić [...]

dzisiaj, 19:03$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Małe dziew­czyn­ki trze­ba od­pro­wadzić [...]

dzisiaj, 19:01Veroni sko­men­to­wał tek­st Małe dziew­czyn­ki trze­ba od­pro­wadzić [...]

dzisiaj, 18:58$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Ludzie jak zwierzęta; niepil­no­wane [...]

dzisiaj, 18:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ludzie jak zwierzęta; niepil­no­wane [...]

dzisiaj, 18:44Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Ludzie jak zwierzęta; niepil­no­wane [...]

dzisiaj, 18:39LenaK wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 18:39piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ludzie jak zwierzęta; niepil­no­wane [...]

dzisiaj, 18:30Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Ludzie jak zwierzęta; niepil­no­wane [...]