Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 288194 teksty.

Wie­czność - obóz kon­cen­tra­cyj­ny ludzkich marzeń. 

myśl • wczoraj, 22:25

Każdy po­mysł na pro­wokację jest dob­ry, by­le był skuteczny.

Nie daj/cie/ się nabrać!


Cris 27.04.2017r. 

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 22:23

Cza­sami trze­ba wtrącić swo­je trzy grosze ...
do więzienia. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 22:15

Czuły przy­tułek tułaczych władców jed­ne­go dnia - miłość. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 22:03

"Życie jest dobre"...
Przes­tań wyszu­kiwać w nim mankamentów.
Zacznij widzieć w nim dar. 

myśl • wczoraj, 21:51

Naj­lep­szy­mi źdźbło widza­mi są belkoocy. 

aforyzm • wczoraj, 21:37

Słowa jak lep­kie pajęczy­ny op­la­tają głowy, snu­jemy ich więcej i więcej, cze­piamy wszys­tki­mi kończy­nami a w końcu jak mu­mie, które nag­le ożyły w sza­le opęta­ne na oślep usiłuje­my zrywać. 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 18:49

pt czar­ny hu­mor od­liczo­ny od po­dat­ku ubo­giej eme­ryt­ki na rzecz par­tyjniaka pa­sib­rzucha w wy­mia­rze jed­ne­go procentu

No to te­raz mogę spon­so­rować tym z wczo­raj­szej fundacji [...] — czytaj całość

anegdota • wczoraj, 17:01

ar­tysta nie osiąga suk­ce­su dla­tego praw­dzi­wi ar­tyści osiagając go ra­tują swoją dusze przes­tając ro­bić rzeczy pod swój target 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 10:55

Współczes­na me­teoro­logia jest na bar­dzo wy­sokim poziomie.
Trud­no jest prze­widzieć po­godę na ziemi. 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 10:27
Aktywność

dzisiaj, 19:20Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 18:47natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 18:15Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Każda chciałaby być księżniczką,ale [...]

dzisiaj, 18:01LiaMort sko­men­to­wał tek­st Niektórych trze­ba zga­sić, by [...]

dzisiaj, 17:59Whitename sko­men­to­wał tek­st Niektórych trze­ba zga­sić, by [...]

dzisiaj, 17:49Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 17:25poeta wyklęty sko­men­to­wał tek­st ...jutro to bez­pie­czny ter­min,aby [...]

dzisiaj, 16:58natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 16:58natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Sum, er sum al [...]