Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 290615 tekstów.

Północ wy­biła ze­garo­wa tar­cza, nag­le bum szkło roz­padło się jak por­ce­lano­wa lal­ka, ka­wałek w dło, długa nić na ciele się po­jawia, a z niej krop­le krwi. Zo­bacz jak dusza się ulatnia 

myśl • 15 sierpnia 2018, 21:22

Nie za­pom­nij się świeżych w kółko ran, które są po słowach złych. Te na ciele goją się szyb­ciej niż so­bie myślisz 

myśl • 15 sierpnia 2018, 21:20

Czy pa­miętasz tą dziew­czynę co za dnia jest uśmie­chnięta? Te­raz zo­bacz, ona płacze w swoim po­koju, ser­ca nie ma z kamienia 

myśl • 15 sierpnia 2018, 21:18

Mil­cze­nie wca­le nie mu­si oz­naczać świętości. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 sierpnia 2018, 19:58

wspo­minam Cię w doj­rze­wających jarzębi­nach, pszczołolub­nych nawłociach i żyjesz we mnie, kochany... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 sierpnia 2018, 19:17

Nie jes­tem zmęczo­ny życiem, tyl­ko nieżyciem. Z życia prze­cież ma­my pełnię szczęścia, z nieżycia pełnię pustki. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 sierpnia 2018, 19:06

Pros­ta ta?
Czy to skąpstwo czy zawór zat­ka­ny
że słowa skąpo pa­dają,
może aler­gia na papier. 

myśl • 15 sierpnia 2018, 18:23

Obiet­ni­ca, też może być wolnością.

in­sp.sza­ry wilk 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 sierpnia 2018, 09:58

Owac­je na stojąco po­win­no się przyj­mo­wać tyl­ko w po­zyc­ji siedzącej.

Amelia 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 sierpnia 2018, 06:50

Wol­ne stworze­nie NIE OBIECU­JE! Ma al­terna­tywę. Żyje po swo­jemu. W posza­nowa­niu wol­ności, wspólnym ce­lu znaj­dziesz praw­dzi­wego przy­jaciela, który będzie dbał o wszys­tko na czym Wam za­leży. Obiet­ni­ca za­bije prawdę bo wy­musza działanie pod PRESJĄ KARY! 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 sierpnia 2018, 22:33
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 22:35oszi3 sko­men­to­wał tek­st Cokolwiek mogę zab­rać z [...]

wczoraj, 20:19scorpion wy­powie­dział się w wątku Zapytam, od­po­wiem szczerze

wczoraj, 20:15scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 19:45finezja do­dał no­wy tek­st Niepewność jest fas­cy­nująca :) 

wczoraj, 18:51zofija wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 18:43zofija sko­men­to­wał tek­st Najlepiej w życiu wychodzi [...]

wczoraj, 18:19Moon G do­dał no­wy tek­st MAGICZNE ŁYŻWY SZA­TANA

wczoraj, 18:00M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 16:36szpiek do­dał no­wy tek­st Najwięką po­mocą od Bo­ga [...]

wczoraj, 16:30szpiek sko­men­to­wał tek­st Najlepiej w życiu wychodzi [...]