Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 291204 teksty.

Śmierć - ni­by człowiek się już nie rusza, a jed­nak porusza. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 stycznia 2019, 19:26

No sta­ram się i dos­taję bęcki. Nie sta­ram się i również je ot­rzy­muje. Nie sta­ram się już. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 stycznia 2019, 19:10

Nic nas tak nie łączy, jak na­rodo­wa hist(e)oria. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 17 stycznia 2019, 17:51

By­cie do­rosłym nie zmienia człowieka, a uka­zuje je­dynie następstwa sa­modziel­nych wyborów. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 stycznia 2019, 17:21

nies­prag­nieni wyróżnień
odróżniają się 

myśl
zebrała 5 fiszek • 17 stycznia 2019, 10:37

Pies sztyw­ny to pies bezpieczny. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 stycznia 2019, 08:05

jes­tem naczy­niem na sprzeczne emocje

kłębkiem nieporozumień

ko­lażem niepowodzeń

zlep­kiem niez­liczo­nej ilości wad

połącze­niem wszys­tkiego, co najgorsze 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 stycznia 2019, 22:56

Każdy ma swoją mowę, każdy jej in­ter­pre­tację. Kon­sekwen­cje by­wają jeszcze bar­dziej nieprzewidywalne. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 16 stycznia 2019, 22:13

Lu­bie światła w ciemności
Lu­bie szczęśli­wy smu­tek
Lu­bie marzyć będąc trupem
Lu­bię kraść twój smutek 

myśl • 16 stycznia 2019, 22:12

Książki, której nikt nie czy­ta, nie um­niej­sza to by­naj­mniej by­cie książką. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 16 stycznia 2019, 22:12
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 13:12LiaMort do­dał no­wy tek­st Im więcej da­jesz, tym [...]

dzisiaj, 12:53RozaR do­dał no­wy tek­st TR & PA 

dzisiaj, 12:05fyrfle sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

dzisiaj, 12:03fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

dzisiaj, 11:55$$ ma­ny do­dał no­wy tek­st poezja pod blok

dzisiaj, 10:36cyt.adela do­dał no­wy tek­st Poezja życia

dzisiaj, 10:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VI 

dzisiaj, 10:21cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Abecadno

dzisiaj, 09:32yestem sko­men­to­wał tek­st Tak bar­dzo chce­my być [...]

dzisiaj, 09:30yestem sko­men­to­wał tek­st Nie połączy­my się będąc [...]