Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 291042 teksty.

Po­za kręty­mi ścieżka­mi są jeszcze kręte scho­dy,
kręte uli­ce, kręte włosy i pokrętne słowa.
Na wszys­tkie trze­ba uważać. 

myśl
zebrała 3 fiszki • przedwczoraj, 18:24

Zas­ta­nawiam się czy do­rosłość jest czymś co spa­da na nas znienac­ka, czy jest to długot­rwały pro­ces wy­mazy­wania głębszych części sa­mego siebie. 

myśl • przedwczoraj, 17:50

Słabych ludzi ciągnie do słabych. Od­ci­nam ich jak chwas­ty. Mnie też niektórzy ludzie od­cięli i dob­rze. Na początku czułem się z tym źle, mało te­go, za­dawałem so­bie py­tanie: Cze­mu mną tak gardzą? [...] — czytaj całość

myśl • przedwczoraj, 17:49

W chwi­li gdy za­mar­twiasz się o niewiado­me do­tyczące przyszłości, mar­nu­jesz siły, które da­ne Ci są po to, byś dob­rze przeżył DZI­SIEJ­SZY dzień. Nig­dy nie budzisz się z za­pasem sił na resztę życia, ale na ten dzień, który jest przed Tobą.... Zrób z nich dob­ry użytek właśnie dziś, a zro­bisz naj­lep­szy po­daru­nek swo­jej przyszłości. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 14:42

Cza­sem wal­czysz o coś bar­dzo długo i dos­ta­jesz to 
do­piero gdy przes­ta­nie Ci już na tym zależeć... 

myśl
zebrała 4 fiszki • przedwczoraj, 14:14

Jak się pso­ta spot­ka z ros­pustą, to od­pust jest wiecznym. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 11:42

Nie­szczęścia łączą się w pa­ry, więc cwa­niak naj­częściej jest cha­mem i jest nie­szczęściem dla spra­wied­li­wego, ciche­go i po­kor­ne­go serca. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 11:37

Je­dyny­mi praw­da­mi w naszych re­lac­jach z ludźmi są nasza naiw­ność i godze­nie się na fałsz. 

aforyzm • przedwczoraj, 10:58

Małżeństwo jest nies­kończoną drogą, pełną prze­wybois­tych zakrętów przed w trak­cie i po oraz jeszcze te śle­pe uliczki w bok, gdzie przychodzi stanąć pod ścianą i przyjąć wszys­tko, co się uczy­niło i cze­go się nie uczy­niło, co in­ni zro­bili nam i cze­go nie zrobili. 

aforyzm • przedwczoraj, 10:54

Bez czy­nienia nie­szkod­li­wych głupot życie poz­ba­wione jest uroku. 

myśl
zebrała 2 fiszki • przedwczoraj, 10:49
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 16:03silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli upat­ru­jesz sen­su życia [...]

dzisiaj, 15:23piórem2 do­dał no­wy tek­st Kto sieje fałsz w [...]

dzisiaj, 14:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Musiałem płynąć. Po pros­tu. Nie [...]

dzisiaj, 14:10fyrfle sko­men­to­wał tek­st Stanął w moich drzwiach, [...]

dzisiaj, 14:09fyrfle do­dał no­wy tek­st Mężczyzna, to też ta­ki, [...]

dzisiaj, 14:03fyrfle sko­men­to­wał tek­st Niektóre rzeczy są pros­te, [...]

dzisiaj, 14:02fyrfle sko­men­to­wał tek­st Wyszłam tydzień te­mu Za mąż [...]

dzisiaj, 13:25fyrfle sko­men­to­wał tek­st To, co ważne można [...]

dzisiaj, 13:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st Upadłeś nie tyl­ko na [...]

dzisiaj, 13:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeżeli żyje ktoś wczo­raj­szym [...]