Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 289851 tekstów.

miłość nie jest naj­ważniej­sza, ona gubi 

myśl • przedwczoraj, 15:00

nie muszą cię wszys­cy kochać wys­tar­czy że nie splu­wają na twój widok. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 14:59

Co z wza­jem­nością, ko­jarzy się z przyjemnością...

Krys­ty­na A.Sz. 09.12.2017r. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 grudnia 2017, 21:13

Pa­radoks miłości: wy­nosi ku wyżynom nieba i jed­nocześnie po­wala na glebę. 

myśl • 10 grudnia 2017, 20:59

Kocha­my tak bar­dzo, że na­wet w kłam­stwie doszu­kuje­my się prawdy. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 grudnia 2017, 19:41

Miłość to umiejętność cie­sze­nia się z drobiazgów
Jej brak... gdy nie dos­trze­gamy tych rzeczy. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 grudnia 2017, 19:39

Cza­sami myślę, ze może to co do mnie mówisz,
Wca­le nie jest prawdą, tyl­ko tak jest łat­wiej już nie walczyć,
Tyl­ko poz­wo­lić, by czas odeb­rał Nam resztke życia
Nie te­go chciałam dla nas... Nie tego...
Kiedyś mi o tym opowiesz... 

myśl • 10 grudnia 2017, 19:05

I mam uwie­rzyć, że samotność
To jest to cze­go szu­kasz w życiu...
To już tyl­ko o spokój w nim chodzi... 

myśl • 10 grudnia 2017, 18:47

Nie chce kon­taktu przy­pad­ko­wego, tyl­ko bliskości. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 grudnia 2017, 16:46

zap­raszając gości
gos­po­darz wi­nien za­mienić z ni­mi słowo
al­bo miejscami 

myśl • 10 grudnia 2017, 16:21
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 11:46fyrfle do­dał no­wy tek­st Jej Powrót

dzisiaj, 11:46carolyna sko­men­to­wał tek­st Zobaczyłem Ciebie przez zam­glo­ne [...]

dzisiaj, 11:45carolyna sko­men­to­wał tek­st Opowieść o nor­malnym człowieku

dzisiaj, 11:42carolyna sko­men­to­wał tek­st Gwiazdozbiory okien da­lekich

dzisiaj, 11:22Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Posłaniec*

dzisiaj, 11:10kati75 do­dał no­wy tek­st Posłaniec*

dzisiaj, 10:54I.Anna sko­men­to­wał tek­st Retorycznie

dzisiaj, 10:54carolyna sko­men­to­wał tek­st Spałam obok niego, widziałam [...]