Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 289303 teksty.

Myślę, że ja­kiekol­wiek szczęście jest lep­sze niż by­cie nie­szczęśli­wym z po­wodu ko­goś nieosiągalnego 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 00:37

Był w moim życiu ta­ki czas, że cho­ciaż liczyłem zys­ki, to byłem ciągle strat­ny. Do­rosłem. Dziś liczę stra­ty i jes­tem za­dowo­lony z te­go co zyskałem. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 00:22

W końcu w(y)płynąłem na swo­je marzenia. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 00:03

Skrom­ność zmusza do wal­ki z sa­mym sobą, gdy wiesz ze jes­teś lep­szy od dru­giego człowieka. 

myśl
zebrała 2 fiszki • przedwczoraj, 22:06

Po­każ tyl­ko, że chcesz, a ja złapię Cię za rękę, po­wiem, że Cię kocham i pójdę z Tobą gdzie tyl­ko bedziesz chciała. Będę zaw­sze przy To­bie i z Tobą. Będę Cię wspierał we wszys­tkim. I nig­dy nie będę ocze­kiwał nicze­go w za­mian. Bo w miłości nie ocze­kuje się nicze­go w za­mian, a da­je się siebie. 

myśl • przedwczoraj, 22:05

Ileż świat byłby piękniej­szy, gdy­by ludzie nie płaci­li by so­bie w nim ciągle pięknym za nadobne. 

myśl
zebrała 2 fiszki • przedwczoraj, 21:44

Mądry człowiek nie pot­rze­buje na życie żad­nych re­cept bo wie, że ono nie jest chorobą. 

myśl
zebrała 5 fiszek • przedwczoraj, 21:41

Nie pod­ry­wam mo­ral­nych auto­rytetów - nie są w moim typie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 21:34

Kiedy nic nie muszę, mogę wszystko. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 21:34

Nie żyj przeszłością...

Jaz­da przez życie na wstecznym, to bez sensu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 21:30
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 00:59yestem sko­men­to­wał tek­st Żal

dzisiaj, 00:57yestem sko­men­to­wał tek­st Mgła

dzisiaj, 00:56kbmars do­dał no­wy tek­st Zrozumieć szczęście w miłości, [...]

dzisiaj, 00:55yestem sko­men­to­wał tek­st nim wy­toczysz ciężkie działa po­całun­ku [...]

dzisiaj, 00:54Logos do­dał no­wy tek­st Są dwie sy­tuac­je, które [...]

dzisiaj, 00:51yestem sko­men­to­wał tek­st Godzina duchów

dzisiaj, 00:47yestem sko­men­to­wał tek­st #

dzisiaj, 00:44yestem sko­men­to­wał tek­st serce w pa­nier­ce

dzisiaj, 00:42Mens aeg­ra do­dał no­wy tek­st Jesteśmy blis­ko siebie, by [...]

dzisiaj, 00:29Mens aeg­ra do­dał no­wy tek­st Jestem egoistą, słucham twoich [...]