Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 289033 teksty.

By­wa, że by­cie sa­memu jest naj­lep­szą kryjówką przed wszecho­becną samotnością. 

myśl
zebrała 8 fiszek • przedwczoraj, 22:08

- By­liśmy już przeżar­ci codzien­nością. To się z nas wy­lewało. Wiad­ra­mi wy­nosi­liśmy żale i roz­cza­rowa­nia. Miało być dob­rze, prze­cież... Miało być inaczej. Nas to miało nie dot­knąć. A przyszło nag­le jak śmierć, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 10 fiszek • przedwczoraj, 20:58

Ka­lekie myśli ra­nią tę noc,
po której na­wet słońce
inaczej wschodzi.
Ze świ­tem idziesz w mrok,
gdzie już ci życie
nic nie szkodzi... 

myśl
zebrała 8 fiszek • przedwczoraj, 20:48

Ludzie są tak­ty­kami, naj­więksi ujaw­niają się pod­czas pi­cia wódki. 

myśl
zebrała 7 fiszek • przedwczoraj, 20:20

Ot­wierając duszę od­bezpie­cza­my kod dostępu,
cza­sem po to, by zam­knąć któryś rozdział...


Cris 21.06.2017r. 

myśl
zebrała 9 fiszek • przedwczoraj, 18:35

Sa­mot­ność jest kluczem do myśli piękniej­szej, niż przeciętna. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • przedwczoraj, 17:23

Myślałem, że to człowiek nie może żyć bez smar­tfo­na, ale te­raz wiem, że to smar­tfon nie może żyć bez człowieka... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 15:08

Ste­reotyp pra­wie nig­dy się nie spraw­dza. Pra­wie, bo wte­dy pier­wsze też byłoby stereotypem. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 14:52

Stre­mowa­na: da­wała, choć się bała. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 13:58

... był "Wiel­ki Brat" z Ros­ji, te­raz jest "Wiel­ki Oj­ciec" z Ame­ryki i "Oj­ciec Dy­rek­tor" z To­runia... mówią, że w Pol­sce do­konała się tran­sfor­macja, lecz nie wi­dać jej w "pol­skiej mentalności"... 

myśl
zebrała 5 fiszek • przedwczoraj, 13:34
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 12:09szpiek sko­men­to­wał tek­st nie zmienia się nic

dzisiaj, 12:05[...] sko­men­to­wał tek­st Porzucić szczęście, porzu­cić zachwyt. Porzu­cić miłość, za­dowo­lenie, [...]

dzisiaj, 10:55eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st - By­liśmy już przeżar­ci [...]

dzisiaj, 10:54Salomon sko­men­to­wał tek­st - By­liśmy już przeżar­ci [...]

dzisiaj, 10:37nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Na lep­sze

dzisiaj, 10:17nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Są gra­nice, których bliźnim [...]

dzisiaj, 10:03nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Czasami tra­fiamy strzałą w [...]

dzisiaj, 09:51Cris sko­men­to­wał tek­st ukłon w stronę la­ta

dzisiaj, 09:43nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Słabość do ludzi jest [...]

dzisiaj, 09:00eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st - By­liśmy już przeżar­ci [...]