Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 290615 tekstów.

Cza­sami życie toczy się po szy­nach jak tram­waj - nie sposób zawrócić czy do­wol­nie skręcić. Zbyt często zat­rzy­muje się na czer­wo­nym świet­le i zbyt rzad­ko ma zielo­ne. Kiedy się wy­kolei - ka­tas­tro­fa. Naj­piękniej­sze wi­doki zos­tają za ok­nem. Cza­sami ktoś wsiądzie, ktoś wy­siądzie. A na końco­wym przys­tanku zaz­wyczaj pusto… 

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 sierpnia 2018, 20:08

Cza­sami war­to nie myśleć i wat­ro to prze­myśleć.

Odtwórz  

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 sierpnia 2018, 16:38

Zdro­wie jest jed­no, a le­karze liczą na setki. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 sierpnia 2018, 11:11

Większość ludzi czy­ni z miłości bożka, zba­wiciela, które­mu wyz­naczają, zresztą całkiem nieświado­mie, za­danie uwol­nienia od emoc­jo­nal­nej pus­tki i egzys­ten­cjal­nej trwo­gi oraz niez­nośne­go ciężaru "ja". Ta­kie wid­mo miłości może się ut­rzy­mać tyl­ko w mro­kach.

Amelia 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 sierpnia 2018, 09:39

Kieru­nek owłado­bur­czy kończy się gdy ma­my do czy­nienia z alhe­mią i to wte­dy gdy zmie­sza­my wszys­tkie mik­stu­ry wychodzi bom­ba i to mówi­my tek­sas i ma­my la­wine uniesienia, która gdy przechodzi ko­jarzy nam [...] — czytaj całość

myśl • 14 sierpnia 2018, 08:34

Nie można ni­komu odeb­rać Miłości.
Zrównaj człowieka z ziemią, a i tak miłość wykiełkuje.

Odtwórz  

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 sierpnia 2018, 08:00

Nie py­taj miłości o drogę ... ma swo­je manowce.

Odtwórz  

myśl
zebrała 5 fiszek • 14 sierpnia 2018, 07:43

Miłość kocha bez pamięci.

12.03 - 8.05 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 sierpnia 2018, 07:22

Chcę wyjechać...
Chcę zapomnieć...
Chcę zacząć wszys­tko od nowa...
Ale... nie mogę... 

myśl • 13 sierpnia 2018, 22:25

Bang! 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 sierpnia 2018, 21:16
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 22:35oszi3 sko­men­to­wał tek­st Cokolwiek mogę zab­rać z [...]

wczoraj, 20:19scorpion wy­powie­dział się w wątku Zapytam, od­po­wiem szczerze

wczoraj, 20:15scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 19:45finezja do­dał no­wy tek­st Niepewność jest fas­cy­nująca :) 

wczoraj, 18:51zofija wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 18:43zofija sko­men­to­wał tek­st Najlepiej w życiu wychodzi [...]

wczoraj, 18:19Moon G do­dał no­wy tek­st MAGICZNE ŁYŻWY SZA­TANA

wczoraj, 18:00M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 16:36szpiek do­dał no­wy tek­st Najwięką po­mocą od Bo­ga [...]

wczoraj, 16:30szpiek sko­men­to­wał tek­st Najlepiej w życiu wychodzi [...]