Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 288194 teksty.

...jut­ro to bez­pie­czny ter­min,aby spełnić obietnice... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 10:15

Jed­ni mówią to cze­go nie myślą, drudzy nie mówią te­go w co wierzą.
- Ludzkie 

myśl • wczoraj, 09:36

Zep­su­ta ko­bieta, jak zgniłe jabłko
z ogonkiem. 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 09:08

Wszys­cy się ma­my, ja też się mam.

iro­nią żyć. 

myśl
zebrała 4 fiszki • wczoraj, 08:47

Kiedy masz in­spi­rację na wiz­ji a mo­tywację i fo­nię w ka­mer­ce wte­dy nie straszne ci są choćby plucha i ciemnia 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 07:36

Ko­kiete­ria jest na­turalną bro­nią ko­biety a za­daniem mężczyz­ny jest jej li­nię opo­ru umiejętnie ro­zeg­rać ,
gorzej kiedy się ko­biecie lam­pka la­tery­zac­ji nie zaświeci w od­po­wied­nim mo­men­cie wte­dy to i li­nia opo­ru mężczyz­ny nie jest mu już do nicze­go pot­rzeb­na . 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 07:30

Każdy człowiek pot­rze­buje sza­cun­ku ale nie każdy pot­ra­fi po niego sięgnąć
bo­wiem leży on na tej naj­wyższej półce w sza­fie ze sta­rociami obok an­tre­soli na półpiętrze .

in­sp Ania od wy­roczni wyp­ra­na przez Jadzię bez namaczania 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 07:10

Złe pra­wo zwal­czaj dob­rym prawem. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 07:01

Nie kaz­dy mąż sta­nu mu­si no­sić pas cno­ty wys­tar­czy że założy przy­ciem­nione bok­serki mo­ralną niec­notą obszywane.

in­sp 'W ty­le wiz­ji '' 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 05:03

Aby klucz pa­sował do przekrętu trze­ba w lu­ce praw­nej per­fekcyj­nie do­paso­wać kruczek wkrętu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 04:57
Aktywność

dzisiaj, 19:20Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 18:47natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 18:15Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Każda chciałaby być księżniczką,ale [...]

dzisiaj, 18:01LiaMort sko­men­to­wał tek­st Niektórych trze­ba zga­sić, by [...]

dzisiaj, 17:59Whitename sko­men­to­wał tek­st Niektórych trze­ba zga­sić, by [...]

dzisiaj, 17:49Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 17:25poeta wyklęty sko­men­to­wał tek­st ...jutro to bez­pie­czny ter­min,aby [...]

dzisiaj, 16:58natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 16:58natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Sum, er sum al [...]