Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 289851 tekstów.

Wol­ność jest zas­ka­kująco dużym więzieniem. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 grudnia 2017, 09:12

Niewiele ro­zumie, co niewiele ma w rozumie. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 10 grudnia 2017, 08:22

Nic nie jest dla siebie... 

myśl • 10 grudnia 2017, 04:10

Tuż PO
Kto jeśli nie PiS
:):):) 

myśl • 9 grudnia 2017, 22:14

Nic tak dos­ko­nale nie jed­noczy ludzi jak niena­wiść do jed­nej osoby.. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 9 grudnia 2017, 15:01

Chodź po­roz­ma­wiaj­my, nie mu­sisz się bać. To tyl­ko ja, niez­na­jomy który po­woli skrad­nie Two­ja duszę. 

myśl • 9 grudnia 2017, 14:07

Bar Anek:
Whis­ky mo­ja żono
Te­raz trze­ba wypić
To piwo 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 grudnia 2017, 10:31

" Dzięki te­mu, że jes­teś praw­domówny, wzrośnie Two­je poważanie" 

myśl • 9 grudnia 2017, 10:11

Jed­nym spoj­rze­niem można prze­niknąć czyjąś duszę,ges­tem spra­wić by od­szu­kał to co daw­no utracił. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 9 grudnia 2017, 08:31

Dzi­siej­szy dzień przeszłością pi­sany, przyszłość przyniesie. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 9 grudnia 2017, 02:28
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 11:46fyrfle do­dał no­wy tek­st Jej Powrót

dzisiaj, 11:46carolyna sko­men­to­wał tek­st Zobaczyłem Ciebie przez zam­glo­ne [...]

dzisiaj, 11:45carolyna sko­men­to­wał tek­st Opowieść o nor­malnym człowieku

dzisiaj, 11:42carolyna sko­men­to­wał tek­st Gwiazdozbiory okien da­lekich

dzisiaj, 11:22Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Posłaniec*

dzisiaj, 11:10kati75 do­dał no­wy tek­st Posłaniec*

dzisiaj, 10:54I.Anna sko­men­to­wał tek­st Retorycznie

dzisiaj, 10:54carolyna sko­men­to­wał tek­st Spałam obok niego, widziałam [...]