Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 290691 tekstów.

Mętna wo­da zaczy­na się na je­ziorach a kończy na te­renach za­lewo­wych, gdzie muł wni­ka w sys­tem od­pornościowy i krusze­nie kości. 

myśl • 14 maja 2018, 12:15

Wy­ciągnięta ręka cza­sem coś da­je, ale cza­sem odbiera. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 14 maja 2018, 06:10

Szczęście nie po­lega na tym, aby uchro­nić się przed cier­pieniem, ale na tym by włączyć je do tkan­ki naszej egzystencji. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 maja 2018, 18:28

Wszel­ka mądrość zaczy­na się od ak­ceptac­ji cierpienia. 

myśl • 13 maja 2018, 18:27

Każde uczu­cie niesie z sobą zaw­sze swo­je przeciwieństwo. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 maja 2018, 18:26

Nie można być op­ty­mistą, nie doświad­czyw­szy dogłębnie pesymizmu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 maja 2018, 18:25

Wszys­cy jes­teśmy osadze­ni w dwóch życiach, rzeczy­wis­tym i wyobrażeniowym. 

myśl • 13 maja 2018, 18:23

Mierząc się z życiem, od­liczam się na czas. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 13 maja 2018, 09:39

Cza­sem chciala­bym po­wie­dzieć, chciałabym cza­sem zabłysnąć, a cza­sem chciałabym być. 

myśl • 13 maja 2018, 04:30

Życie cza­sem jest jak pluszo­wy miś. Pies może od­gryźć mu głowę. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 maja 2018, 04:28
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 08:57eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak gra [...]

dzisiaj, 08:32fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto piętnas­te

dzisiaj, 08:30cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Dżem z węgierek Smaczniej­szy niż [...]

dzisiaj, 08:28danioł sko­men­to­wał tek­st Ciężko być więźniem... sa­mego [...]

dzisiaj, 08:24fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto czter­naste

dzisiaj, 08:07danioł sko­men­to­wał tek­st porażka niewątpli­wie uczy więcej [...]

dzisiaj, 08:02danioł sko­men­to­wał tek­st nie zdej­miesz je­zusa z [...]

dzisiaj, 07:53zofija do­dał no­wy tek­st Utworzono wiel­ki krąg z [...]

dzisiaj, 07:43zofija sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak gra [...]

dzisiaj, 06:49$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st gdyby słowa niosły prawdę, [...]