Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 289851 tekstów.

Gdy Ty układałaś puzzle,
ja układałem Nam życie 

myśl
zebrała 2 fiszki • 9 grudnia 2017, 01:02

... pos­ta­nowiłem być mniej pat­riotyczny, choć nie wiem jak się to uda... na początek re­zyg­nuję z pat­riotyczne­go przy­wiąza­nia do na­rodo­wego trunku... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 grudnia 2017, 22:45

Często cisza po­wie nam więcej niż ty­siące słów. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 grudnia 2017, 21:46

Wczo­raj od­kry­cie, dzi­siaj codzien­ność, jut­ro historia.
Adap­tacja wy­maga poświęceń, szczególnie czasu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 grudnia 2017, 20:37

Był głod­ny czy chci­wy? Jest smut­ny, szcześliwy?.
Złodziej dzieje swe nadzieje w przedmiotach.
Jeśli szu­kał tu for­tu­ny, to była to głupota. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 grudnia 2017, 16:11

Wier­sze o życiu nieko­nie­cznie praw­dzi­we...nak­reślo­ne ta­jem­nicze słowa
Dla ko­go są ważne?
Gdy już po­jawią się na wyr­wa­nej kar­tce z zeszy­tu...biją w oczy szczerością
Są ka­wałkiem mo­jego życia nieko­nie­cznie uda­nego ale praw­dzi­wego . 

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 grudnia 2017, 14:00

Wcis­kam się co­raz głębiej w ciepły płomień ukojenia 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 grudnia 2017, 13:09

Zo­baczyłem Ciebie przez zam­glo­ne szy­by moich oczu. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 8 grudnia 2017, 13:08

Miłość na­wet w ciem­ności uj­rzy światło. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 8 grudnia 2017, 12:19

Dzien­nik Bałtyc­ki roz­pi­sał się o ludziach, którzy na­zywają siebie "Ze­ro Was­te". Po mo­jemu to ta­cy eko­logiczni dzi­wacy, a raczej dzi­waczki, bo pisze wyłącznie o ko­bietach. Po mo­jemu te­mat re­cyk­lingo i od­padów śmieci [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 8 grudnia 2017, 11:54
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 11:45carolyna sko­men­to­wał tek­st Opowieść o nor­malnym człowieku

dzisiaj, 11:42carolyna sko­men­to­wał tek­st Gwiazdozbiory okien da­lekich

dzisiaj, 11:22Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Posłaniec*

dzisiaj, 11:10kati75 do­dał no­wy tek­st Posłaniec*

dzisiaj, 10:54I.Anna sko­men­to­wał tek­st Retorycznie

dzisiaj, 10:54carolyna sko­men­to­wał tek­st Spałam obok niego, widziałam [...]

dzisiaj, 10:52giulietka sko­men­to­wał tek­st adresat niez­na­ny

dzisiaj, 10:46Adnachiel sko­men­to­wał tek­st ***