Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 290615 tekstów.

Miłość ro­man­tyczna: sym­bioza ma­niakal­no-dep­re­syj­na.

Amelia 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 sierpnia 2018, 20:19

Burza uczuć - chMu­ry się rozdarły...

Odtwórz
Odtwórz  

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 sierpnia 2018, 19:50

Człowiek myśli, że żyję, a je­dynie żyję myślą.

egzys­ten­cji wyraz. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 13 sierpnia 2018, 17:08

kla­row­niej o sens gdy myśli roz­wiązują język 

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 sierpnia 2018, 16:16

Za ko­tarą iluz­ji cze­ka człowiek na praw­de, która go zabija. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 sierpnia 2018, 13:28

Wy­biliśmy się i to jest to na co się cze­ka, gdy nad­chodzi ko­niec nies­kończo­ności, czy­li te­go co w oczach świado­mości rodzi uro­jenia i sko­jarze­nia, że błędne życie nie może nam dos­kwierać, bo prze­cież jest dob­re i czys­te, no ale czys­te może być po­wiet­rze, gdy nie jest zanieczyszczone. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 sierpnia 2018, 12:21

Cza­sem na­dając rytm swo­jemu życiu - jak kołow­rotkiem zakręcając liczy­my że za­winie się żyłka i roz­kręci gdy puści­my za­cisk, ale je­dyne co przychodzi nam na myśl, to wiednąca róża wsadzo­na do fla­koni­ka i niemogąca ut­rzy­mać swo­jego korze­nia węwnątrz do­nicy zro­bionej z porcelany. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 sierpnia 2018, 06:53

W za­kochi­waniu się je­dyny przy­padek, zrządze­nie lo­su, to mo­ment spot­ka­nia dru­giej stro­ny, reszta to kwes­tia de­cyz­ji, ulec czy nie ulec pokusie 

myśl
zebrała 4 fiszki • 12 sierpnia 2018, 15:21

Na początku każdy po­wie , że nie żałuje.
Ze war­to było spróbo­wać? że przeżył wiele dob­re­go. Że war­to cierpieć.
Jed­nak każdy za ja­kiś czas zro­zumie że nie war­to było.
Jak tyl­ko zo­rien­tu­je się że już nie pot­ra­fi tak kochać jak przed­tem
że ma­gia wy­paliła się ra­zem z roz­sta­niem
I już nie is­tnieje
Że ser­ce mi nic ni poczuje 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 sierpnia 2018, 15:16

Życie spadło mi os­tatnio pod no­gi.
Nie wiem ko­mu wy­padło, ale pod­niosłem je i ani mi się śni go wypuszczać! 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 sierpnia 2018, 13:46
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 22:35oszi3 sko­men­to­wał tek­st Cokolwiek mogę zab­rać z [...]

wczoraj, 20:19scorpion wy­powie­dział się w wątku Zapytam, od­po­wiem szczerze

wczoraj, 20:15scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 19:45finezja do­dał no­wy tek­st Niepewność jest fas­cy­nująca :) 

wczoraj, 18:51zofija wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 18:43zofija sko­men­to­wał tek­st Najlepiej w życiu wychodzi [...]

wczoraj, 18:19Moon G do­dał no­wy tek­st MAGICZNE ŁYŻWY SZA­TANA

wczoraj, 18:00M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 16:36szpiek do­dał no­wy tek­st Najwięką po­mocą od Bo­ga [...]

wczoraj, 16:30szpiek sko­men­to­wał tek­st Najlepiej w życiu wychodzi [...]