Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 289303 teksty.

Cza­sem rozbłys­ka ma­gia nazwiska. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • przedwczoraj, 06:22

Już trochę zżarły mi myśli mój mózg.

~stres 

myśl • przedwczoraj, 00:03

Dlacze­go wi­nisz wszechświat za swo­je po­rażki ? Prze­cież jes­teś do­rosłym człowiekiem, weź w końcu od­po­wie­dzial­ność za swo­je czy­ny, nie ob­wi­niaj wszys­tkich wokół.
Od­szedłeś w imie ko­biety która nig­dy nie pat­rzyła w Two­je ser­ce.

Nie dręcz mnie. Cho­ciaż ty­le zrób 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 października 2017, 23:57

le­piej pi­sać na ko­lanie niż na kolanach 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 października 2017, 22:39

Kiedy zdarzy mi się choć chwilę stanąć w miej­scu bez ce­lu, to zas­ta­nawiam się cze­mu nie ide. 

myśl • 17 października 2017, 19:24

Nie będę płakać na twoim pog­rze­bie, jeszcze ludzie po­myślą, że byłeś dob­rym człowiekiem. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 17 października 2017, 18:53

Spla­miłeś mi usta
cząstką goryczy,
śmierć spi­ja się sama. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 października 2017, 18:39

Os­tatnio za­pytałem się zna­jome­go, czy wie, dlacze­go ko­biety żyją dłużej, niż mężczyźni? Odpowiedział:
-Wiesz, to chy­ba, dla­tego że nie pra­cują tak ciężko fi­zycznie, mają lep­sze na­wyki, nie są tak zam­knięte w so­bie, chodzą częściej do le­karza, mają do­dat­ko­wy chro­mosom X i le­piej roz­wi­nięte mecha­niz­my nap­raw­cze komórek; są od­porniej­sze na ból. O to chodzi?
-Nie, po­dob­no są one bar­dziej pot­rzeb­ne światu. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 17 października 2017, 17:51

Mieć przy so­bie przy­naj­mniej jed­ne­go ta­kiego człowieka, który cię ro­zumie i nie boisz się przy nim oka­zać swoich słabości to jak mieć już wszystko.
Jeśli nie boisz się być sobą to znaczy że masz wszys­tko. Uda­wanie jest strasznie męczące, a praw­da prędzej czy później wyj­dzie na jaw.

Miłego wie­czo­ru.

A. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 października 2017, 17:31

Czu­jesz ten za­duch? niebo się kurczy. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 17 października 2017, 16:09
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 00:59yestem sko­men­to­wał tek­st Żal

dzisiaj, 00:57yestem sko­men­to­wał tek­st Mgła

dzisiaj, 00:56kbmars do­dał no­wy tek­st Zrozumieć szczęście w miłości, [...]

dzisiaj, 00:55yestem sko­men­to­wał tek­st nim wy­toczysz ciężkie działa po­całun­ku [...]

dzisiaj, 00:54Logos do­dał no­wy tek­st Są dwie sy­tuac­je, które [...]

dzisiaj, 00:51yestem sko­men­to­wał tek­st Godzina duchów

dzisiaj, 00:47yestem sko­men­to­wał tek­st #

dzisiaj, 00:44yestem sko­men­to­wał tek­st serce w pa­nier­ce

dzisiaj, 00:42Mens aeg­ra do­dał no­wy tek­st Jesteśmy blis­ko siebie, by [...]

dzisiaj, 00:29Mens aeg­ra do­dał no­wy tek­st Jestem egoistą, słucham twoich [...]