Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 291042 teksty.

.za­gubione dusze pragną cze­goś więcej. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 16 listopada 2018, 23:30

.ko­niec rodzi pus­tkę czas da­je początek.
.cisza spla­ta lęki świat spa­lonych wspomnień. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 16 listopada 2018, 23:27

Przy każdym "może" ob­le­wa mnie fa­la gorąca... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 listopada 2018, 22:27

Kiedyś obieca­lam Ci, ze w Two­je urodzi­ny pójdziemy na spa­cer z naj­smut­niej­szym psem ze schro­nis­ka, za­wieziemy wor­ki kar­my i zje­my dobrą ko­lację. Dziś jest ten dzień, a ja byłam sa­ma z wielkim [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 listopada 2018, 20:20

Cham ubierający myśli w słowa ob­naża swo­je oblicze... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 16 listopada 2018, 15:41

Nie po­pełnia się sa­mobójstw dla wie­czności zbawienia.

insp.zofija 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 listopada 2018, 14:14

Ar­tyści - umierają i rodzą się, by sta­ry świat od­kry­wać na no­wo, z zachwy­tem dziec­ka, dos­trze­gać coś, co in­nym umyka.
In­sp. http://youtu.be/CZcOQSjplpo 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 listopada 2018, 08:08

Dziw­ne, ale to brak mężczyz­ny czy­ni ko­bietę rozkołataną. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 16 listopada 2018, 06:51

były kiedyś ta­kie cza­sy że ko­biecie można było szczerze spra­wić kom­ple­ment iż wygląda ład­niej niż na zdjęciach por­tre­tach fres­kach skal­nych w jas­ki­niach gdzie nie było światła 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 listopada 2018, 00:06

Naj­większe dys­pu­ty, nies­pi­sane his­to­rie trwożą się w mo­jej głowie. Świat zna na­wet ta­kie cza­sy, gdzie ludzie ginęli na woj­nie, prze­ważnie bez­sensow­nej. Ja co dzień umieram i rodzę się by żyć, a jed­nak nad sa­mym sobą świeci się znicz. Czy ja go tu­taj sta­wiam? a może czas za­dać so­bie ta­kie py­tanie. Cze­mu zos­ta­wiam miej­sce by on się rozświet­lał, prze­cież nie my sta­wiamy sa­my so­bie te ogniki. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 listopada 2018, 21:21
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 16:03silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli upat­ru­jesz sen­su życia [...]

dzisiaj, 15:23piórem2 do­dał no­wy tek­st Kto sieje fałsz w [...]

dzisiaj, 14:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Musiałem płynąć. Po pros­tu. Nie [...]

dzisiaj, 14:10fyrfle sko­men­to­wał tek­st Stanął w moich drzwiach, [...]

dzisiaj, 14:09fyrfle do­dał no­wy tek­st Mężczyzna, to też ta­ki, [...]

dzisiaj, 14:03fyrfle sko­men­to­wał tek­st Niektóre rzeczy są pros­te, [...]

dzisiaj, 14:02fyrfle sko­men­to­wał tek­st Wyszłam tydzień te­mu Za mąż [...]

dzisiaj, 13:25fyrfle sko­men­to­wał tek­st To, co ważne można [...]

dzisiaj, 13:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st Upadłeś nie tyl­ko na [...]

dzisiaj, 13:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeżeli żyje ktoś wczo­raj­szym [...]