Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 291204 teksty.

Po­wie­dzcie moi mi­li skur­wi­syny. Jak to jest z tą mową niena­wiści? Który pytam?! 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 stycznia 2019, 20:00

Stra­conych okaz­ji Bóg nie wybacza. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 stycznia 2019, 19:10

Smut­ne to cza­sy kiedy człowiek, człowieko­wi nieczłowiekiem... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 15 stycznia 2019, 10:56

Zbocze­nia to nie je­dynie do­mena sek­su, a także wiary, gdy tor prze­konań re­ligij­nych jest źle obrany. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 stycznia 2019, 09:39

Nikt nie jest na ty­le dob­ry, żeby mówić dru­giemu jak jest zły . 

myśl
zebrała 6 fiszek • 15 stycznia 2019, 08:58

Żaden Mer­ce­des czy kochan­ka w nie zastąpi praw­dzi­wej miłości. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 stycznia 2019, 07:01

Miłość to nie: kochaj mnie, bo kocham Ciebie. Miłość to kocham Cię, kochaj siebie. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 15 stycznia 2019, 00:01

Do po­kony­wania trud­nych prob­lemów nie wys­tar­czy kwad­rans, cza­sami trze­ba la­tami wal­czyć o swoje. 

myśl • 14 stycznia 2019, 21:31

Cza­sami jak tak spoglądam na te nasze, ludzkie by­towa­nie, na tym glo­bie w tej obec­nej erze. To z jed­nej stro­ny cieszę się, że jes­teśmy tyl­ko frag­mentem his­to­rii te­go świata, a cza­sem po pros­tu za­miast łez, lecą mi gwoździe. Całe szczęście tępe. 

myśl • 14 stycznia 2019, 20:16

Jes­teśmy świad­ka­mi dziś, my, tu­taj, w Pol­sce, że ma­nipu­lac­ja to je­dyna dro­ga do suk­ce­su, do spra­wowa­nia zwie­rzchności nad większością. Boże. Dej mnie tę umiejętność mądrze wy­korzys­tać. Mnie. Na mój sposób, a te sak­ra­men­talne SZCZĘŚCIE będzie jak brat bliźniak. Mój. 

myśl • 14 stycznia 2019, 20:09
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 13:12LiaMort do­dał no­wy tek­st Im więcej da­jesz, tym [...]

dzisiaj, 12:53RozaR do­dał no­wy tek­st TR & PA 

dzisiaj, 12:05fyrfle sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

dzisiaj, 12:03fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

dzisiaj, 11:55$$ ma­ny do­dał no­wy tek­st poezja pod blok

dzisiaj, 10:36cyt.adela do­dał no­wy tek­st Poezja życia

dzisiaj, 10:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VI 

dzisiaj, 10:21cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Abecadno

dzisiaj, 09:32yestem sko­men­to­wał tek­st Tak bar­dzo chce­my być [...]

dzisiaj, 09:30yestem sko­men­to­wał tek­st Nie połączy­my się będąc [...]