Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 290484 teksty.

Każdy znaj­du­je drzwi, ale tyl­ko je­den od nich ucieka. Wszys­cy wiedzą, co to za drzwi, ale tyl­ko je­den pot­ra­fi ot­worzyć je kluczem. 

myśl • 7 grudnia 2017, 14:47

Drużyna kul, kiedy wszys­cy pudłują, a je­den tra­fia w środek. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 grudnia 2017, 14:35

Wszechświat mógłby nie is­tnieć On Od­bi­ja się w Twoich Oczach. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 grudnia 2017, 14:32

Ro­zumiesz o co tu chodzi. 

myśl • 7 grudnia 2017, 13:32

Bańka szkla­na pęknie gdy zderzy się z górą lodową. 

myśl • 7 grudnia 2017, 09:31

To niemoc spra­wia że błądze w weselu. 

myśl • 7 grudnia 2017, 07:08

I niech Pan zro­bi użytek z ser­ca, póki Pan je jeszcze ma. Inaczej będziemy podobni. 

myśl • 7 grudnia 2017, 00:59

W każdej chwi­li codzien­ności toczy się niewidzial­na bit­wa o umysł. Tyl­ko owo­ce świad­czą o tym, ko­mu/cze­mu od­da­liśmy pro­wadze­nie w tej walce... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 6 grudnia 2017, 23:56

Jak to możli­we, aby przej­mo­wać się bar­dziej sobą niż światem, w którym się żyje. 

myśl • 6 grudnia 2017, 23:19

- Proszę Pa­na, czy Pan kiedy­kol­wiek za­mie­rza wziąć się w garść i pos­przątać w swoim życiu?
- W przyszłości na pew­no mi się to w końcu uda.
- A czy ma Pan świado­mość, że przyszłość zaczy­na się już jutro? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 6 grudnia 2017, 23:14
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 18:17szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 18:14whiterose do­dał no­wy tek­st (...) bo jest mi [...]

dzisiaj, 17:57fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwu­nas­te

dzisiaj, 17:36IKON do­dał no­wy tek­st Historia i po­lity­ka chodzą [...]

dzisiaj, 17:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st bezśnieżna zi­ma wiatr por­wał we­lon [...]

dzisiaj, 17:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st czy była piękna? trud­no po­wie­dzieć nie [...]

dzisiaj, 16:33yestem sko­men­to­wał tek­st gasnę z nadzieją że roz­palę [...]