Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 289303 teksty.

Nie żądaj­my od człowieka w życiu da­lekowzroczności sko­ro jest w nim krótko widzem. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 28 sierpnia 2017, 22:00

Im ko­bieta jest dłużej z ja­kimś pa­nem, tym krócej jest je­go fanem. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 28 sierpnia 2017, 21:58

Nie po­myl się tyl­ko jak spot­kasz znów siebie
I nie daj się poz­nać, że to właśnie Ty
I trzy­maj Swe oczy zwróco­ne ku glebie
Tak będzie naj­le­piej, gdy nie wie­rzysz mi... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 28 sierpnia 2017, 21:58

tym­cza­sem prze­niosłem mo­ja duszę utęsknioną
do tych fo­bii śmie­sznych, serc podzielonych
gdzie sta­ropa­nieńskim ru­mieńcem wieś kwit­nie nieśmiała
 

myśl
zebrała 23 fiszki • 28 sierpnia 2017, 21:57

Zmiana poglądów to ok­re­sowa wy­miana ole­ju w głowie przedłużająca żywot­ność sil­ni­ka ro­zumu i pop­ra­wiająca ja­kość je­go pracy. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 28 sierpnia 2017, 21:54

Nic w życiu nie po­zos­ta­je "po sta­remu" i dla­tego ciągle się w nim człowiek starzeje. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 28 sierpnia 2017, 21:43

Z małżeństwa naj­le­piej pa­mięta się dwa miesiące: poślub­ny i przedrozwodowy. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 28 sierpnia 2017, 21:41

Pier­wsza połowa życia to bu­dowa, dru­ga to jej część wykończeniowa. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 28 sierpnia 2017, 21:38

Ten uśmiech to fan­tastyczna spra­wa. Można go ko­muś po­daro­wać. Można go wy­wołać jak sta­re za­pom­niane zdjęcia na po­giętej kliszy. Można nim do­gadać się we wszys­tkich języ­kach świata. Cza­sami sam sie wprasza "gdy [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 10 fiszek • 28 sierpnia 2017, 20:38

Sprawdź na czym stoisz, unosze­nie się w chmu­rach nie za­pew­nia niczego. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 28 sierpnia 2017, 19:35
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 00:59yestem sko­men­to­wał tek­st Żal

dzisiaj, 00:57yestem sko­men­to­wał tek­st Mgła

dzisiaj, 00:56kbmars do­dał no­wy tek­st Zrozumieć szczęście w miłości, [...]

dzisiaj, 00:55yestem sko­men­to­wał tek­st nim wy­toczysz ciężkie działa po­całun­ku [...]

dzisiaj, 00:54Logos do­dał no­wy tek­st Są dwie sy­tuac­je, które [...]

dzisiaj, 00:51yestem sko­men­to­wał tek­st Godzina duchów

dzisiaj, 00:47yestem sko­men­to­wał tek­st #

dzisiaj, 00:44yestem sko­men­to­wał tek­st serce w pa­nier­ce

dzisiaj, 00:42Mens aeg­ra do­dał no­wy tek­st Jesteśmy blis­ko siebie, by [...]

dzisiaj, 00:29Mens aeg­ra do­dał no­wy tek­st Jestem egoistą, słucham twoich [...]