Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 288194 teksty.

Kiedy ko­bieta wy­ciąga do cię ręce chce ci po­kazać w pier­wszej ko­lej­ności: głębię nieba, sza­rość świ­tu , me­lodię ciała. Gdy te­go nie zro­zumiesz po­każe ci piekło. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 22 marca 2017, 10:03

Poz­na­nie no­wego nie opiewa na wiem, a tu ma­my no­wy dzień i tran­scen­den­cję ...

z cyk­lu ... wi­dokówka z kloszardem. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 marca 2017, 08:03

Dob­ry gość, co przy­niesie coś. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 22 marca 2017, 06:36

Słowa są, jak pa­pier ścier­ny, pot­ra­fią zet­rzeć cały urok życia 

myśl
zebrała 28 fiszek • 22 marca 2017, 05:44

Żeby chcieć trze­ba się up­rzeć, a cza­sem, czy też in­nym ra­zem, zaprzeć.

z cyk­lu ... wi­dokówka z kloszardem.

Odtwórz  

myśl
zebrała 4 fiszki • 22 marca 2017, 00:10

A wśród prób, naj­cięższe są te niepojęte... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 marca 2017, 00:09

Be­zin­te­resow­ność zaczy­na się do­piero wte­dy kiedy już nie ma za co. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 21 marca 2017, 23:55

Gniew, często ob­ja­wia się łza­mi. Lecz nad­miar łez, wy­wołują palący gniew. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 marca 2017, 21:47

Dlacze­go tak trud­no ludziom jest po­kochać siebie? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 marca 2017, 20:59

co praw­dzi­we masz w środku
dos­tałeś to w zarodku
otwórz sze­roko oczy
świat może cię zaskoczyć 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 marca 2017, 20:58
Aktywność

dzisiaj, 19:20Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 18:47natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 18:15Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Każda chciałaby być księżniczką,ale [...]

dzisiaj, 18:01LiaMort sko­men­to­wał tek­st Niektórych trze­ba zga­sić, by [...]

dzisiaj, 17:59Whitename sko­men­to­wał tek­st Niektórych trze­ba zga­sić, by [...]

dzisiaj, 17:49Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 17:25poeta wyklęty sko­men­to­wał tek­st ...jutro to bez­pie­czny ter­min,aby [...]

dzisiaj, 16:58natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 16:58natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Sum, er sum al [...]