Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 289851 tekstów.

Roz­ko­jarze­nie, spa­cer w chmu­rach i ta ciągła niepew­ność... Miłość? Przy­pom­niałem so­bie ja­kie jest to uczu­cie. Nies­te­ty w tej his­to­rii nie będzie hap­py en­du, po­nieważ już zna­lazła swe­go księcia. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 1 października 2017, 23:11

Nie zwa­laj wi­ny na słowa kluczo­we gdy we mnie są drzwi bez zamków... 

myśl • 1 października 2017, 22:47

Aby poz­być się lęku, trze­ba na­jeść się spo­ro strachu. 

myśl • 1 października 2017, 22:45

Czas nie goi ra­ny... Tyl­ko roz­ry­wa szramy... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 1 października 2017, 22:33

... chcesz mnie zro­zumieć?... zo­bacz we mnie człowieka... nic więcej... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 1 października 2017, 21:50

Nie mu­sisz sta­wać na po­dium, by poczuć smak wygranej.

Jes­tem przeszczęśli­wa. Naj­bar­dziej na świecie. Kocham mo­je życie!

A.

Śpij spokojnie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 1 października 2017, 21:40

Przek­raczać granice...
Aby zdo­bywać Hi­mala­je trze­ba od­wa­gi, aby chodzić do hos­picjum trze­ba jeszcze pokory... 

aforyzm
zebrał 12 fiszek • 1 października 2017, 18:29

Z życiem mi do twarzy, gdy ludzie bez wyrazu. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 1 października 2017, 17:28

Naj­le­piej w us­tach sma­kuje rozpusta. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 1 października 2017, 15:26

Życie jest alegorią,
spróbuj to dos­trzec bez używa­nia słów. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 1 października 2017, 14:47
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 11:46fyrfle do­dał no­wy tek­st Jej Powrót

dzisiaj, 11:46carolyna sko­men­to­wał tek­st Zobaczyłem Ciebie przez zam­glo­ne [...]

dzisiaj, 11:45carolyna sko­men­to­wał tek­st Opowieść o nor­malnym człowieku

dzisiaj, 11:42carolyna sko­men­to­wał tek­st Gwiazdozbiory okien da­lekich

dzisiaj, 11:22Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Posłaniec*

dzisiaj, 11:10kati75 do­dał no­wy tek­st Posłaniec*

dzisiaj, 10:54I.Anna sko­men­to­wał tek­st Retorycznie

dzisiaj, 10:54carolyna sko­men­to­wał tek­st Spałam obok niego, widziałam [...]