Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 290763 teksty.

Twój do­tyk spra­wia, że przes­taję myśleć. Od­czu­wam tyl­ko ra­dość i szczęście. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 1 lutego 2018, 23:42

A kiedy wra­casz, wra­ca la­to cho­ciaż na szy­bach mróz. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 1 lutego 2018, 23:00

Czy z głębi piekieł
Możesz obserwować
Zdarze­nia z naszego
Wciąż toczące­go się życia? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 1 lutego 2018, 22:22

... umiemy pościć, gościć, na­wet składać i opo­wiadać a wszys­tko na po­kaz, by sprze­dać z korzyścią. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 1 lutego 2018, 22:19

By­li jak trzy cza­sy : przeszły, te­raźniej­szy i przyszły. A jak­by wszys­cy niedo­kona­ni. Każdy w ob­cym języ­ku, które­go nie ro­zumiała. Każdy wy­kuty na blachę. Każdy od­mieniany przez ko­loro­we przy­pad­ki. Każdy sta­nowiący wyjątek choć nie od­biegający od re­guły. Żaden przy­dat­ny w roz­mo­wie o życiu.. Trzy ar­chaiz­my jej włas­nej de­finic­ji szczęścia. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 1 lutego 2018, 21:58

W tam­tym mo­men­cie zro­zumiałam, że jes­tem kimś więcej niż ci się wydaje. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 1 lutego 2018, 21:10

Dzięki To­bie zmieniłam myśli
Bo prze­konałam się że nie jes­tem ta­ka
Kiedy byłeś już za da­leko
Dla­tego zos­tałam sobą na no­wo
I wyszedłeś
Ale kwiaty zostały 

myśl • 1 lutego 2018, 21:09

Każda bliz­na ma swoją historię
Nie tyl­ko ta na ciele

Każda ra­na krwawi
Ale nie każdą można zak­leić plastrem... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 1 lutego 2018, 18:50

Miłość jest nies­kończo­na. Chy­ba, że się ją za­mor­du­je lub wca­le jej nie było...

Podążając za Giuli 

myśl
zebrała 12 fiszek • 1 lutego 2018, 16:16

W styczniu ok­na w do­mu muszą być po­myte, ale żeby córka miała chłopa na so­bie, to już niewskazane. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 1 lutego 2018, 16:01
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 21:08AMA do­dał no­wy tek­st majowy

dzisiaj, 20:51Badylek sko­men­to­wał tek­st Tylko wyjątko­wy człowiek, może [...]

dzisiaj, 20:49Badylek sko­men­to­wał tek­st Tylko wyjątko­wy człowiek, może [...]

dzisiaj, 20:47Badylek sko­men­to­wał tek­st Tylko Anioł pot­ra­fi z [...]

dzisiaj, 20:46piórem2 sko­men­to­wał tek­st W pędzącym po­ciągu szu­kamy [...]

dzisiaj, 20:44piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ty M cza­sem

dzisiaj, 20:40yestem sko­men­to­wał tek­st uwielbiam ciche po­ran­ki gdy tyl­ko [...]

dzisiaj, 20:39szpiek sko­men­to­wał tek­st Ty M cza­sem

dzisiaj, 20:38Badylek sko­men­to­wał tek­st albo idzie się z [...]