Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 289630 tekstów.

Gdy­bym po­siadał wo­dood­porne słuchaw­ki to pod­czas słucha­nia mu­zyki rzu­ciłbym się na śro­dek morza. 

myśl • 15 lipca 2017, 13:15

Jakże niew­spółmier­ne jest 
wy­lewa­nie po­toku słów bez znacze­nia
od jed­ne­go wy­mow­ne­go milczenia. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 lipca 2017, 13:02

Pi­vot* tak w życiu jak i w tańcu po­wodu­je zawrót głowy. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 lipca 2017, 12:58

-żyjesz?
-żyję, dla Ciebie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 lipca 2017, 11:11

Naj­gor­sze obiet­ni­ce to te niedot­rzy­mane sobie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 lipca 2017, 10:28

Nie na­leży ocze­kiwać na dob­re zdarze­nia. One i tak się wy­darzą. Nie na­leży spodziewać się złych rzeczy. One i tak się staną. Żyj­my tu i te­raz, tą chwilą, która właśnie zos­tała nam dana. 

myśl • 15 lipca 2017, 10:05

Is­tnienie to przet­rwa­nie nies­pra­wied­li­wych wyborów. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 lipca 2017, 09:07

A jed­nak wo­la zem­sty jest moc­niej­sza od wo­li przet­rwa­nia
bo­wiem kroczy równo z walką o byt ra­mię w ra­mię

a to że niektóre by­ty by­wają wygóro­wane to już in­na baj­ka

z se­rii słowo na nie­dzielę wy­dedu­kowa­ne na pod­sta­wie prze­myśle­nia dnia pop­rzed­niego za­pisa­ne pod hasłem li­bera­lizm wychowawczy 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 lipca 2017, 08:49

człowiek uwięziony w ciele - gdy trud codzien­ności za­myka two­je oczy za­nim przy­pom­nisz so­bie kim jesteś 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 lipca 2017, 07:57

Mądrość to też zrozumienie. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 15 lipca 2017, 07:47
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 19:03LenaK sko­men­to­wał tek­st Małe dziew­czyn­ki trze­ba od­pro­wadzić [...]

dzisiaj, 19:03$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Małe dziew­czyn­ki trze­ba od­pro­wadzić [...]

dzisiaj, 19:01Veroni sko­men­to­wał tek­st Małe dziew­czyn­ki trze­ba od­pro­wadzić [...]

dzisiaj, 18:58$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Ludzie jak zwierzęta; niepil­no­wane [...]

dzisiaj, 18:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ludzie jak zwierzęta; niepil­no­wane [...]

dzisiaj, 18:44Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Ludzie jak zwierzęta; niepil­no­wane [...]

dzisiaj, 18:39LenaK wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 18:39piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ludzie jak zwierzęta; niepil­no­wane [...]

dzisiaj, 18:30Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Ludzie jak zwierzęta; niepil­no­wane [...]

dzisiaj, 18:24piórem2 sko­men­to­wał tek­st - Czy ko­leżan­ka może [...]