Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 290710 tekstów.

Moc spraw­cza, to nie myśli, czy prag­nienia. Często to je­den krok, je­den ruch ręką, jed­no ski­nienie głową, jed­no pad­nięcie na ko­lana i przyz­na­nie się do swo­jej niewoli. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 stycznia 2018, 23:35

W życiu można być dob­rym, dos­ko­nalić się lub się pod­dać...wy­bieram czwartą możliwość! 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 stycznia 2018, 23:28

Kiedyś ma­ma zaw­sze mi mówiła, że nieważne jak go kochasz mu­sisz sa­ma się o siebie troszczyć i to było dla mnie tak na­tural­ne, że swo­je marze­nia zaw­sze sta­wiałam na pier­wszym miej­scu. On [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 6 fiszek • 8 stycznia 2018, 23:19

Piękni ludzie od­chodzą w ciszy. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 8 stycznia 2018, 23:05

Niewiara w wiarę jest tak sil­na, że be­tonu­je nam umysły.

Inspirowane 

myśl
zebrała 12 fiszek • 8 stycznia 2018, 21:31

Wiara w niewiarę jest tak sil­na że be­tonu­je nam nogi. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 8 stycznia 2018, 21:21

Cóż z te­go, że myśl głębo­ka, sko­ro jej głębia płytka. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 8 stycznia 2018, 19:49

łat­wiej trzy­mać się włas­ne­go zda­nia, kiedy nie ma się już słów 

myśl
zebrała 6 fiszek • 8 stycznia 2018, 17:53

Cieka­we, czy w niebie są szczy­ty, czy tyl­ko szczy­ty raju? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 stycznia 2018, 15:23

Te­raz już tyl­ko cze­kam,
By prze­konać się czy stra­ciłam Cie bezpowrotnie,
Tak bar­dzo chciałam Cie mieć blisko,
Cofnęłabym czas, gdy­bym umiała
By jeszcze raz dać szan­se te­mu, co jej nie miało... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 stycznia 2018, 15:16
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 14:56Loisentaz do­dał no­wy tek­st Anonse

dzisiaj, 14:48Loisentaz do­dał no­wy tek­st Nie ro­zumiem ba­rier, ale [...]

dzisiaj, 13:23Adnachiel sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 12:59zofija wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 11:39Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

dzisiaj, 11:34Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

dzisiaj, 10:48chrupcia sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

dzisiaj, 10:44zofija wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 10:37kati75 sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J