Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 284420 tekstów.

Nie oz­da­biam zaufa­niem skrzy­deł nadziei. Wiążę zaufa­niem dob­re bu­ty na da­lekie górskie wędrówki. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 00:24

Nie opłaca się żyć "bo tak". 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 00:21

O He­rak­li­cie, zwiodło mnie "wszys­tko płynie". X usiadł na tro­nie i wszys­tko tonie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 23:29

Człowiek bez ho­noru zaw­sze znaj­dzie drogę do ludzi. 

myśl
zebrała 4 fiszki • wczoraj, 23:09

To ile błędów po­pełniamy w naszych tek­stach nie wska­zuje na po­ziom naszej in­te­ligen­cji. Naszą in­te­ligen­cję ok­reśla to, jak pisze­my, ja­kich słów używa­my a prze­de wszys­tkim to, jak zacho­wuje­my się wo­bec dru­giej osoby. 

myśl • wczoraj, 22:41

Wierzę wszys­tkim mówiącym, że praw­da jest tyl­ko jed­na pod wa­run­kiem, że nie każą mi wie­rzyć w to, że ją znają. 

myśl • wczoraj, 22:10

Zarze­kanie się, że 'nig­dy' - wca­le nie da­je zapewnienia...

Cris 27.10.2016r. 

myśl
zebrała 7 fiszek • wczoraj, 22:05

Wierzą w siebie tyl­ko ci, co niewiele o so­bie wiedzą. 

myśl • wczoraj, 21:59

Nig­dy nie py­taj po­gorzel­ca o to, czy tli się w nim jeszcze ja­kaś is­kier­ka nadziei. 

myśl • wczoraj, 21:57

Dlacze­go mil­czę? Może dla­tego że nie każdy człowiek jest wart moich słów. 

myśl
zebrała 7 fiszek • wczoraj, 21:56
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 01:07Alojzy Chro­mola sko­men­to­wał tek­st bractwo idiotów się mnoży,za­legając [...]

dzisiaj, 01:04yestem sko­men­to­wał tek­st Nie py­tam

dzisiaj, 01:03Alojzy Chro­mola sko­men­to­wał tek­st droga

dzisiaj, 01:01Alojzy Chro­mola sko­men­to­wał tek­st Jak roz­ma­wia się z [...]

dzisiaj, 00:56skorek sko­men­to­wał tek­st Wśród dusz płomienie, ich blask [...]

dzisiaj, 00:54Alojzy Chro­mola sko­men­to­wał tek­st Wzniosłość pro­woku­je upa­dek.  

dzisiaj, 00:37nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Nie py­tam

dzisiaj, 00:32skorek wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 00:27skorek sko­men­to­wał tek­st Nie za­bijaj, usuń!