Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 291203 teksty.

Nie połączy­my się będąc wyłączonymi. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 07:08

Tak bar­dzo chce­my być dum­ny­mi Po­laka­mi, że przes­ta­liśmy się troszczyć by być dum­ny­mi z włas­ne­go życia 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 23:01

Ludzie są naiw­ni. Cza­sami na­wet do ta­kiego stop­nia, że nie uczyn­ki, a słowa in­ne­go człowieka, pot­ra­fią zaświad­czyć im o je­go świętości. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 21:18

jeśli myślisz, że masz rację, to na pew­no masz rację, że myślisz 

myśl • wczoraj, 20:52

Ja­ki to świat, kiedy py­tać trze­ba, po kim płakać wol­no ? Naj­większy ciężar stra­ty niosą naj­bliżsi. Zaw­sze i wszędzie. To oni zbu­dować muszą każde jut­ro od no­wa. I może właśnie tą stratę swoich blis­kich, bied­nych, czy bo­gatych lu­bianych, czy zniena­widzo­nych, skla­syfi­kowa­nych traf­nie lub nie, przez ludzkie ( tak bar­dzo jeszcze ułom­ne ) oczy, opłakują w każdej in­nej śmierci. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 20:47

jeśli chcesz do­rosnąć mu­sisz po­zos­tać dzieckiem 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 20:24

Śmierć jed­ne­go z rodziców po­wodu­je niesa­mowi­te poczu­cie sieroctwa... 

myśl • wczoraj, 18:27

Wrócić tu­taj po kil­ku la­tach, ro­zej­rzeć się troszkę, pow­spo­minać i od­na­leźć zna­jome naz­wy. Ni­by wszys­tko się zmienia, a jed­nak coś po­zos­ta­je niez­mienione. Piękne! 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 10:09

Można być pew­nym siebie, nie można być pew­nym jutra. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • wczoraj, 05:05

Łat­wo mnie znać,
Trud­no mnie poznać,
Ale z jaką łat­wością oceniać?
Co mnie naj­bar­dziej zdu­miewa...
Ty­powa kobieta?... 

myśl
zebrała 2 fiszki • przedwczoraj, 19:37
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 12:53RozaR do­dał no­wy tek­st TR & PA 

dzisiaj, 12:05fyrfle sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

dzisiaj, 12:03fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

dzisiaj, 11:55$$ ma­ny do­dał no­wy tek­st poezja pod blok

dzisiaj, 10:36cyt.adela do­dał no­wy tek­st Poezja życia

dzisiaj, 10:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VI 

dzisiaj, 10:21cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Abecadno

dzisiaj, 09:32yestem sko­men­to­wał tek­st Tak bar­dzo chce­my być [...]

dzisiaj, 09:30yestem sko­men­to­wał tek­st Nie połączy­my się będąc [...]

dzisiaj, 09:29yestem sko­men­to­wał tek­st Abecadno