Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 290534 teksty.

Miałam w życiu ta­ki dzień, w którym w końcu usłyszałam wewnętrzny głos. To był dzień, w którym poczułam emocję zblo­kowa­ne od lat, zro­zumiałam, że od te­raz nig­dy więcej by­cia kimś innym. 

myśl • wczoraj, 23:16

Pa­miętaj, będąc na ka­ruze­li życia nie wzlecisz. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 22:34

Cza­sem by­wa tak, że coś co nas spo­tyka wy­daje się bez sen­su, niepot­rzeb­ne i początko­wo w ogóle te­go nie ro­zumiemy. Jed­nak na­leży sta­rać się wszys­tko ana­lizo­wać, ana­lizo­wać też swo­je postępo­wanie i mieć cier­pli­wość aż czas po­każe w ja­kim ce­lu owe doświad­cze­nie nas spot­kało i mieć siłę by osiągnąć up­ragnione szczęście, gdyż dro­ga do niego by­wa cza­sem bar­dzo długa i ciężka. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 22:28

Jak już po­wie­działeś 'a' to do­kończ cały alfabet 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 22:06

Pra­ca człowieka wiąże się z je­go przy­wiąza­niem - przygnębieniem - i niechętnym pow­ro­tem na jut­rzej­szy dzień do zakładu, gdyż pra­ca jest pod­miotem człowieka. 

myśl • wczoraj, 09:58

Oczy­wiście... żyj, żyj so­bie da­lej ...
a zo­baczysz jak to się skończy ! 

anegdota
zebrała 4 fiszki • wczoraj, 09:30

Os­tatkiem sił pchnę te życie dalej! 

myśl
zebrała 4 fiszki • przedwczoraj, 18:59

Naj­lep­szym do­wodem na is­tnienie miłości,
jest jej brak.
Odtwórz  

myśl
zebrała 4 fiszki • przedwczoraj, 12:25

Miało być bu­zi, bu­zi. Po­tem coś tam więcej. Miało być cześć i cześć, miały być na biod­rach ręce. Było, nie będzie, pew­no nie wróci. Sor­ry ma­leńka, zno­wu nie wyszło. Zno­wu pat­rzę przez szkło na wszystko... 

myśl • przedwczoraj, 01:40

Le­piej być sa­mot­nym niż żyć z fałszy­wymi oso­bami, które rzu­cają słowa na wiatr. Ciągle tyl­ko pus­te słowa.... 

myśl • przedwczoraj, 01:36
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 23:46Żelek sko­men­to­wał tek­st Niespodziewane niekiedy le­piej zap­la­nuje [...]

wczoraj, 23:18♥. Ska­lon A.M sko­men­to­wał tek­st Czasem by­wa tak, że [...]

wczoraj, 23:16♥. Ska­lon A.M do­dał no­wy tek­st Miałam w życiu ta­ki [...]

wczoraj, 22:34Logos do­dał no­wy tek­st Pamiętaj, będąc na ka­ruze­li [...]

wczoraj, 22:32marka do­dał no­wy tek­st Lipy rzu­cały liście pod [...]

wczoraj, 22:28Moon G do­dał no­wy tek­st Czasem by­wa tak, że [...]

wczoraj, 22:17granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st On mnie trzy­mał na [...]

wczoraj, 22:14granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st Nie czu­je upływające­go cza­su Do­piero [...]

wczoraj, 22:06Quanti18 do­dał no­wy tek­st Jak już po­wie­działeś 'a' [...]

wczoraj, 21:46Moon G sko­men­to­wał tek­st Cztery Fak­ty O Ciem­ności