Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 283610 tekstów.

miłość po la­tach, nie ma być ta­ka sama
ma być lepsza 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:07

Re­lac­je z in­ny­mi, bu­duje się pop­rzez prawdę
wszys­tko in­ne... to cho­ra wyob­raźnia, zakłama­nie i fałsz. 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 23:52

Jas­ne sy­tuac­je = Jas­ne wypowiedzi. 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 23:26

Niedo­ceniony wol­niej sta­wia kroki. 

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 23:18

"Koniec"
To może być naj­piękniej­sze słowo na świecie.
To może być naj­gor­sze słowo na świecie.
Sam zde­cyduj co wybierasz.

Chciałabym już Cię nie kochać. Chciałabym już się nie bać. 

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 22:03

Czas, je­dyny mój skarb. 

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 21:18

Ku­lejące­mu ser­cu trud­niej prze­być drogę po szczęscie,
które nie jest pew­ne swo­jej całko­witej zol­ności uczuć... 

myśl
zebrała 4 fiszki • wczoraj, 20:33

Świado­mość nie zna początków ani końca, jest światłem w pew­nych punktach. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 20:27

Nie mam nic, ale mogę dać Ci 
Siebie... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 19:38

Do­pad­nie Ją Karma!
Po­wie­działam w poniedziałek
Oli­wa zaw­sze wypływa na wierzch!
Mówiłam w środę.

W niedzielę
Zwątpiłam...

Novum...
Spraw­dzę czy istniejesz!
Po tym całod­niowym ZŁOżyczeniu...

Przyj­dziesz?

Cze­kam... !
Już na­wet drzwi uchy­lam... ! 

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 19:21
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 00:58skorek sko­men­to­wał tek­st Nigdy do końca nie [...]

dzisiaj, 00:24wdech sko­men­to­wał tek­st szelest

dzisiaj, 00:24skorek sko­men­to­wał tek­st Nawet na cien­kiej ni­ci [...]

wczoraj, 23:59Cykam sko­men­to­wał tek­st Kulejącemu ser­cu trud­niej prze­być [...]

wczoraj, 23:57WolfSoul sko­men­to­wał tek­st we wrażli­wości pot­rze­ba spo­ro [...]

wczoraj, 23:55Irysowa sko­men­to­wał tek­st szelest

wczoraj, 23:49wdech sko­men­to­wał tek­st Wychyleni trzy­mają po­ziom.  

wczoraj, 23:45LiaMort sko­men­to­wał tek­st Wychyleni trzy­mają po­ziom.  

wczoraj, 23:44wdech sko­men­to­wał tek­st Wychyleni trzy­mają po­ziom.  

wczoraj, 23:42LiaMort sko­men­to­wał tek­st Wychyleni trzy­mają po­ziom.