Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 290484 teksty.

(...) bo jest mi ja­koś bliższy niż reszta ludzi.
Bliższy mo­jej duszy,
Niemal bliźniaczej.
Po­mimo, że cza­sami wy­daje mi się że dzieli nas
cały świat,
to nic,
sko­ro naj­wi­doczniej przy­lecieliśmy z tej sa­mej planety.


Pok­re­wieństwo dusz 

myśl • dzisiaj, 18:14

His­to­ria i po­lity­ka chodzą włas­ny­mi dro­gami, ale tyl­ko jed­na z nich jest drogą bez powrotu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 17:36

Wer­ka, Wer­cia, Weronika
po­jawia się i znika 

myśl • dzisiaj, 15:52

czy była piękna?
trud­no powiedzieć
nie było skraw­ka ciała bez blizn
czy odważna?
strach bał się za­dać jej pytanie
czy mądra?
czym jest mądrość pośród wa­riac­tw te­go świata?

dziec­ku które­go nikt nie chciał podarowała
pierścionek po swo­jej babci
i uśmiech

wzięło tylko
 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 15:00

Pod­czas skur­czu zim­ne­go ser­ca głos za­kocha­nego się nie rozchodzi... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 11:47

" Szczęście jest zaw­sze tam gdzie je doj­rzy­my lub poczu­jemy sercem." 

myśl • dzisiaj, 11:19

Dziewiąty rok mi­ja szybciej
Nie mam już ty­le cza­su żeby myśleć
O tobie.
Widzę dziec­ko, które nie jest twoje
I oczy tak bar­dzo brązo­we za­miast niebieskie
Stra­ciłeś więcej niż Ci się wydawało... 

myśl • dzisiaj, 10:43

Do wszys­tkiego w życiu pod­chodzę krętą ście­szką, ciekaw­sze doznania 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 01:11

Prze­mieniłeś siebie w życiu, na znak, że odzy­wają się po la­tach starzy zna­jomi, z wro­gami do­gadać się nie pot­ra­fisz, tak jak nie pot­ra­fiłeś, a daw­ni zna­jomi, naglę się do Ciebie odzy­wają z py­taniem: Co słychać? - w do­myśle mam prob­lem; chcę być wysłucha­ny. A ja? pot­rze­bowałem tyl­ko Wasze­go zrozumienia. 

myśl • dzisiaj, 00:25

Są dwie me­tody, al­bo dob­re, al­bo złe i tyle. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:18
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 18:17szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 18:14whiterose do­dał no­wy tek­st (...) bo jest mi [...]

dzisiaj, 17:57fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwu­nas­te

dzisiaj, 17:36IKON do­dał no­wy tek­st Historia i po­lity­ka chodzą [...]

dzisiaj, 17:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st bezśnieżna zi­ma wiatr por­wał we­lon [...]

dzisiaj, 17:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st czy była piękna? trud­no po­wie­dzieć nie [...]

dzisiaj, 16:33yestem sko­men­to­wał tek­st gasnę z nadzieją że roz­palę [...]