Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 287519 tekstów.

To wszys­tko jest żałośnie pus­te i prze­rażająco płyt­kie, to całe człowie­czeństwo. I na­wet sa­mobójstwo wy­daje się być całkiem logiczne. 

myśl • dzisiaj, 19:03

Ból i "or­gazm", szczęście i cier­pienia to dwie no­gi, na których miłość może kroczyć przez życie.
In­sp. ebook prof. Lwa Sta­rowicza pt "O miłości" 

aforyzm • dzisiaj, 18:58

Łat­wiej ko­goś odep­chnąć niż przyciągnąć. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 18:05

Jeśli por­wała cię miłość, tyl­ko ona cię zszyje.
Przeszy­wając na wy­lot igłą, łat­ke uśmie­chu przyszyje.
Przyp­ra­suje dokład­nie by nić się sa­ma nie os­tała zgnieciwszy. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 17:13

Praw­dzi­wy auto­rytet nie może w ósmym doszu­kiwać się tyl­ko swego 

myśl • dzisiaj, 17:08

Za­nim zam­kniesz drzwi upew­nij sie dwa ra­zy, że nikt za ni­mi nie stoi. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 15:49

Kiedy jes­teś proszo­ny do kółeczka wza­jem­nej ado­rac­ji, uważaj na ciuciubabkę, będzie Cię próbo­wać ...

z cyk­lu ... wi­dokówka z kloszardem. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 14:13

tok­syczność - kochać ko­goś, kim ta oso­ba nie chce się stać 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 13:50

Wiosen­ny ciepły wiet­rzyk, tle­nem na­pełnia płuca, je­dyne co mnie zas­mu­ca to świado­mość jutra. 

myśl • dzisiaj, 12:48

Krótka piłka, szyb­ki seks, zna­jomość bez zo­bowiązań, pośpiech, półśrod­ki, zdaw­ko­we od­po­wie­dzi, kiep­ska ja­kość, znużenie, brak zaan­gażowa­mia, bez­nadzieja, brak planów, brak wyob­raźni, im­po­ten­cja.
Klops* na miarę naszych czasów. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 11:16
Aktywność

dzisiaj, 18:48szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 18:18natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 18:16Pan Bo­lo wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 18:08Żółty sko­men­to­wał tek­st toksyczność - kochać ko­goś, [...]

dzisiaj, 18:04Hares sko­men­to­wał tek­st Spełniło mi się dziś [...]

dzisiaj, 17:37Whitename sko­men­to­wał tek­st Krótka piłka, szyb­ki seks, [...]

dzisiaj, 17:32Whitename sko­men­to­wał tek­st toksyczność - kochać ko­goś, [...]

dzisiaj, 16:57natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Zanim zam­kniesz drzwi upew­nij [...]

dzisiaj, 16:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jeśli przy­naj­mniej zaczniesz myśleć [...]

dzisiaj, 16:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Zanim zam­kniesz drzwi upew­nij [...]