Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 290691 tekstów.

Ut­worzo­no wiel­ki krąg z ludzi. W środ­ku stanęły dwie oso­by. Je­den, to pseudoin­te­lek­tualis­ta, który przy­ciąga wielu. Dru­gi, to oso­ba cha­ryz­ma­tyczna, zjed­nująca so­bie człowieka.
Pier­wszy każe słuchać i ro­bić notatki...
dru­gi zachęca do trzy­mania się za ręce. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 07:53

To nie słowa ra­nią, a cisza, której próbu­jesz na­dać sens.
Ku pa­mięci tych, którzy za­mil­kli. Bra­kuje mi Was tutaj. 

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 23:08

Są w nas ta­kie cienie, którym boimy się na­dać kształtu. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 17:39

Wacław przet­ra­wił wiele książek ku­linar­nych, aby zacząć kom­bi­nować z prze­pisa­mi aż do zrzygania. 

myśl • wczoraj, 12:20

nie zdej­miesz je­zusa z krzyża, za­nim sam się dla niego krzyżem nie staniesz 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 11:53

Naszła mnie chęć na śledzie, to te­raz jes­tem w biedzie 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 11:26

W moich snach widzę Ciebie, ciągle te­go samego. 

myśl • wczoraj, 07:07

Kruchość życia jest wprost pro­por­cjo­nal­na
do chęci je­go zachowania
Zbyt szyb­ko od­chodzą oso­by, które je kochają
A oso­by, kto­re go niena­widzą są zbyt długo zam­knięte w nim jak w klat­ce dla duszy 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 22:59

.sa­mot­ność ot­wiera drzwi do słabości.
.gu­biłem się jak sny nad ra­nem w codzienności. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 21:36

Jeżeli is­tnieje szczyt szczęścia, to leży w dolinie.

Odtwórz  

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 19:13
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 08:57eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak gra [...]

dzisiaj, 08:32fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto piętnas­te

dzisiaj, 08:30cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Dżem z węgierek Smaczniej­szy niż [...]

dzisiaj, 08:28danioł sko­men­to­wał tek­st Ciężko być więźniem... sa­mego [...]

dzisiaj, 08:24fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto czter­naste

dzisiaj, 08:07danioł sko­men­to­wał tek­st porażka niewątpli­wie uczy więcej [...]

dzisiaj, 08:02danioł sko­men­to­wał tek­st nie zdej­miesz je­zusa z [...]

dzisiaj, 07:53zofija do­dał no­wy tek­st Utworzono wiel­ki krąg z [...]

dzisiaj, 07:43zofija sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak gra [...]

dzisiaj, 06:49$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st gdyby słowa niosły prawdę, [...]