Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 285218 tekstów.

Spa­lone stro­ny już tyl­ko gra­witac­ja ut­rzy­ma ... 

myśl • dzisiaj, 11:04

A mogłoby być kolorowo
Tyl­ko, że nie dos­trze­gasz jeszcze
Tych kolorów... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 10:48

Pra­wo kar­my* nie do­tyczy obłąkanych. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 09:14

Kto cho­ry, nie w głowie mu amory. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 06:20

Chy­ba umieram, ale nie wiem... umierałem już ty­le razy. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 00:25

To roz­cza­rowa­nie, kiedy w nieo­cze­kiwa­nym mo­men­cie rozmówca(pre­zen­ter) uświada­mia so­bie że nam nieza­leży ... Zabawne. 

myśl • wczoraj, 23:41

Rzeczy­wis­tością nie jest to co widzisz
a to 
jak ją interpretujesz... 

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 23:20

"Pow­sta­nie [war­szaw­skie] było zwy­cięstwem ducha nad ma­terią".
Duch do is­tnienia pot­rze­buje żywych. 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 23:16

Tek­stem dnia święte­go Mi­kołaja ob­wie­szczam wier­sz Mar­ka "Ko­wal­scy na 100%. W nag­rodę po pros­tu w do­mu wychwa­lamy Cię pod Niebiosa. 

myśl • wczoraj, 22:52

Nie sa­mot­ności się boję, ale te­go, że kiedyś, gdzieś pod ja­kimś skraw­kiem nieba, nie roz­pozna­my swoich łez. 

myśl
zebrała 5 fiszek • wczoraj, 21:40
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 15:01szpiek sko­men­to­wał tek­st Powstanie [war­szaw­skie] było zwy­cięstwem [...]

dzisiaj, 14:42onejka sko­men­to­wał tek­st Układ jest dob­ry, kiedy [...]

dzisiaj, 14:10MyArczi sko­men­to­wał tek­st Powstanie [war­szaw­skie] było zwy­cięstwem [...]

dzisiaj, 14:05szpiek sko­men­to­wał tek­st Powstanie [war­szaw­skie] było zwy­cięstwem [...]

dzisiaj, 13:35Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st A mogłoby być ko­loro­wo Tyl­ko, [...]

dzisiaj, 13:13MyArczi sko­men­to­wał tek­st Powstanie [war­szaw­skie] było zwy­cięstwem [...]

dzisiaj, 12:19magdzia0108 sko­men­to­wał tek­st Zbyt dużo słow­nej słodyczy [...]

dzisiaj, 12:19magdzia0108 sko­men­to­wał tek­st Zbyt dużo słow­nej słodyczy [...]

dzisiaj, 12:11Papużka sko­men­to­wał tek­st nosimy ty­le war­stw ile [...]

dzisiaj, 11:40silvershadow sko­men­to­wał tek­st nosimy ty­le war­stw ile [...]