Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 289851 tekstów.

Cze­kać i mieć nadzieje boli. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 10:18

1. Nau­czyć się wy­rażać rzeczy bez­pośred­nio, bez zbędnej otoczki wyob­rażeń, również od­dzielając oso­bis­te od­czu­cia od uczuć. To znaczy, wyjść po­za sche­maty myślo­we oraz oso­bowe, za­korze­nione w umyśle. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 09:46

Nie ocze­kuj sza­cun­ku ,jeśli sam ni­kogo i nicze­go nie umiesz uszanować. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 08:55

BYŁO MI(NĘ)ŁO

* prze­cież to tyl­ko jed­na do­ba (Twój od­dech, uśmiech, za­pach, do­tyk. Two­je słowa, poczu­cie hu­moru, cierpliwość)
*prze­cież to tyl­ko jed­na do­ba. (Mo­je sza­lenie bijące ser­ce, spokój i ta nieopar­ta chęć aby ten [...] — czytaj całość

myśl • wczoraj, 23:45

Niewol­ni­kowi wy­mierz dwadzieścia moc­nych batów, żonie dwa de­likat­ne klapsy. 

myśl • wczoraj, 23:14

Roz­daj chleb tyl­ko tym którzy są ład­ni, reszcie na­lej octu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 23:08

Po­ciąg Życia...za­walo­ny ba­gażami ze smutkiem. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 18:39

Ko­lej­ne kręgi w stud­ni życia wiodą Nas w nieznane. 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 18:27

Spałam obok niego, widziałam jak od­dycha. Czułam go. A może już wte­dy od­szedł? Może już wte­dy, leżąc obok, otu­lając mnie ra­mieniem, juz nie by mój? 

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 18:16

Jeśli poświęce sie Bo­gu to czy Bóg poświęci się dla mnie? I aby to poświęce­nie nie było tyl­ko od święta 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 18:14
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 11:45carolyna sko­men­to­wał tek­st Opowieść o nor­malnym człowieku

dzisiaj, 11:42carolyna sko­men­to­wał tek­st Gwiazdozbiory okien da­lekich

dzisiaj, 11:22Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Posłaniec*

dzisiaj, 11:10kati75 do­dał no­wy tek­st Posłaniec*

dzisiaj, 10:54I.Anna sko­men­to­wał tek­st Retorycznie

dzisiaj, 10:54carolyna sko­men­to­wał tek­st Spałam obok niego, widziałam [...]

dzisiaj, 10:52giulietka sko­men­to­wał tek­st adresat niez­na­ny

dzisiaj, 10:46Adnachiel sko­men­to­wał tek­st ***