Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 289303 teksty.

Zro­zumieć szczęście w miłości, to zro­zumieć także ukochaną osobę, nie tyl­ko siebie. 

myśl • dzisiaj, 00:56

Są dwie sy­tuac­je, które To­bie zag­rażają. Właści­wie trzy.
Pier­wsza, gdy ktoś czu­je się zag­rożony i Ciebie atakuje.
Dru­ga, gdy ktoś czu­je się urażony i Ciebie atakuje.
Trze­cia, gdy jes­teś sam i sam siebie atakujesz. 

myśl • dzisiaj, 00:54

Jes­teśmy blis­ko siebie, by móc na chwilę odpłynąć jak najdalej. 

myśl • dzisiaj, 00:42

Jes­tem egoistą, słucham twoich prob­lemów, by za­pom­nieć o swoich. 

myśl • dzisiaj, 00:29

Dwie ręce, dwie no­gi, pa­ra oczu i uszu, a ser­ce na­dal tyl­ko jedno. 

myśl • dzisiaj, 00:20

- Obudź się! Ktoś chodzi po korytarzu!
- Śpij, to tyl­ko urojenia. 

myśl • dzisiaj, 00:17

- Cze­mu ciągle trzy­masz ręce w kie­sze­ni? To jest niekul­tu­ral­ne i lekceważące!
- Wi­docznie mam coś do ukrycia. 

myśl • dzisiaj, 00:14

Niezap­rzeczal­ne "kocham cię", mężczyz­na wy­powiada pod­czas sek­su i to nie pod wpływem żad­ne­go impulsu. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 23:59

To cieka­we, że fik­cyjna pos­tać może prze­kazać ty­le prawdy. 

myśl • wczoraj, 23:54

Os­tatnie mo­je tchnienie wy­jawi na ile mo­jego cza­su było stać ten świat. 

myśl • wczoraj, 23:50
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 00:59yestem sko­men­to­wał tek­st Żal

dzisiaj, 00:57yestem sko­men­to­wał tek­st Mgła

dzisiaj, 00:56kbmars do­dał no­wy tek­st Zrozumieć szczęście w miłości, [...]

dzisiaj, 00:55yestem sko­men­to­wał tek­st nim wy­toczysz ciężkie działa po­całun­ku [...]

dzisiaj, 00:54Logos do­dał no­wy tek­st Są dwie sy­tuac­je, które [...]

dzisiaj, 00:51yestem sko­men­to­wał tek­st Godzina duchów

dzisiaj, 00:47yestem sko­men­to­wał tek­st #

dzisiaj, 00:44yestem sko­men­to­wał tek­st serce w pa­nier­ce

dzisiaj, 00:42Mens aeg­ra do­dał no­wy tek­st Jesteśmy blis­ko siebie, by [...]

dzisiaj, 00:29Mens aeg­ra do­dał no­wy tek­st Jestem egoistą, słucham twoich [...]