Krótka forma – nowe teksty

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane krótkie tek­sty — zgromadziliśmy 291042 teksty.

Kto sieje fałsz w odmętach fan­tazji
włas­nych ginie.
I nie wiado­mo już kiedy padło pier­wsze zat­ru­te ziarno. 

myśl • dzisiaj, 15:23

Mężczyz­na, to też ta­ki, kto swoją wyb­rankę pro­wadzi, trzy­mając ją w swo­jej le­wej dłoni, wte­dy prawą może pieścić ją i czy­nić dob­ro wszys­tkiej chu­do­bie oraz bo­gac­twu nasze­go wspólne­go gum­na.

insp.zofija 

myśl • dzisiaj, 14:09

Stanął w moich drzwiach, i sa­ma nie wiem co bar­dziej bo­lało, je­go wi­dok czy mo­je kłam­stwa wy­powiada­ne, że już Go nie kocham.
Prze­cież kocham. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 11:38

Tomaszowi***

Po dniu który ok­radł mnie z wiary
Nocą przyw­ra­cam do życia
Uśpione marzenia

W obu­marłej duszy
Wy­ras­tają nowe
Po wyr­wa­nych skrzydłach

Czy to już świt?

Uj­rzeć chcę
Ko­lej­ny wschód nadziei

Nie do­mykam drzwi
Des­pe­rac­ki krzyk 

myśl
zebrała 6 fiszek • dzisiaj, 02:31

W świecie jed­no­razówek, dru­gie szan­se nie istnieją. 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 01:44

Jeżeli żyje ktoś wczo­raj­szym dniem nie zwra­ca uwa­gi na piękno dnia dzi­siej­sze­go jeżeli żyje jut­rem nie do­cenia dzisiaj. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 01:19

Upadłeś nie tyl­ko na głowę, ale i podłogę 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 23:13

To, co ważne można wyśmiać to, co śmie­szne można czcić. 

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 22:47

Niektóre rzeczy są pros­te, niektóre trud­ne, a niektóre bezowocne. 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 18:51

Ro­mans jest jak chińszczyz­na, nie ma gwarancji. 

myśl • wczoraj, 13:43
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 15:23piórem2 do­dał no­wy tek­st Kto sieje fałsz w [...]

dzisiaj, 14:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Musiałem płynąć. Po pros­tu. Nie [...]

dzisiaj, 14:10fyrfle sko­men­to­wał tek­st Stanął w moich drzwiach, [...]

dzisiaj, 14:09fyrfle do­dał no­wy tek­st Mężczyzna, to też ta­ki, [...]

dzisiaj, 14:03fyrfle sko­men­to­wał tek­st Niektóre rzeczy są pros­te, [...]

dzisiaj, 14:02fyrfle sko­men­to­wał tek­st Wyszłam tydzień te­mu Za mąż [...]

dzisiaj, 13:25fyrfle sko­men­to­wał tek­st To, co ważne można [...]

dzisiaj, 13:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st Upadłeś nie tyl­ko na [...]

dzisiaj, 13:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeżeli żyje ktoś wczo­raj­szym [...]

dzisiaj, 13:21fyrfle sko­men­to­wał tek­st W świecie jed­no­razówek, dru­gie [...]